کاربرد صحیح صفات some and any

کاربرد صحیح صفات some and any

تاریخ نگارش: 1397/2/5 - 10366 بازدید
در این مقاله کاربرد some و any را همراه با مثال به شما آموزش خواهیم داد.
کاربرد صحیح بعضی صفات:
کاربرد some و any:
معنی اصلی کلمه some، مخصوص (Particular) و شناخته شده (Known)است و معنی اصلی کلمه any عام و کلی، و (General)است.
برای پی بردن به اختلاف آنها دو جمله زیر را مقایسه کنید :
You may come to see me any day, but you must come some day.
شما ممکن است هر روزی برای دیدن من بیایید ولی بایستی یک روز بخصوص بیایید.
به همین جهت some را در کلمات مثبت و any را برای مفاهیم مبهم و غیر مشخص در جمله های منفی سوالی و شرطی به کار می‌برند.
به هرحال کاربرد some و any در جمله های پرسشی نیز برحسب مفهوم جمله تمایز پیدا می‌کند.
برای روشن شدن این موضوع مثالی ذکر می‌کنیم :
شخصی که در داخل منزل است بدون اینکه از اوضاعی که در کوچه و خیابان در جریان است اطلاعی داشته باشد بر حسب کنجکاوی و برای کسب اطلاع می‌پرسد:
(A) is there anything going on the street?
آیا در کوچه خبری هست؟
ولی وقتی که شخصی که در منزل است و سر و صدای زیادی در کوچه می‌شنود ناراحت و معذب می‌شود خیلی طبیعی است که سوال می‌کند :
(B) is there something going on the street?
معنی این جمله این است که در کوچه اتفاقی افتاده است و بروید ببینید چه خبر است؟
مثال دیگر :
(A) didn’t you do some work yesterday?
آیا شما دیروز کاری انجام ندادید؟
some وقتی به کار برده می‌شود که گوینده حدس بزنند که شنونده کاری را انجام داده است.
(B) didn’t you do any work yesterday?
شما هیچ کاری انجام ندادید؟
من فکر کردم که شما کاری انجام دادید. ظاهراً هست من درست نبود.
مثال دیگر :
(A) don’t you have some money with you?
آیا پولی همراه ندارید؟ اگر گوینده احتمال بدهد که جواب مثبت باشد some به کار می‌برد. در سوال بالا گوینده حدس می‌زنند که شنونده پولی همراه دارد در غیر اینصورت any را به کار می‌برد.
(b) don’t you have any money with you?

موارد استعمال some و any:
الف- some در جملات مثبت دارای معانی زیر می باشد :
A few – چندتا
Give me some matches.
چندتایی کبریت به من بدهید.
A small quantity – اندکی، مقدار کمی
I will give you some meat.
به شما مقدار کمی گوشت خواهم داد.
One or other – نوعی، یکی، هر نوعی
I want some book to read.
کتابی برای خواندن می خواهم.
some هم برای اسامی قابل شمارش و هم برای اسامی غیر قابل شمارش به کار میرود :
I have some pens.
I have some milk.
من چندتایی قلم دارم.
من مقداری شیر دارم.

ب- در جملات سوالی
وقتی انتظار دارند شنونده جواب مثبت بدهد و یا وقتی که سوال حاوی شرح و بیان یا پیشنهاد است، از صفت some استفاده می‌کنیم :
Do you want to have some tea?
چای میل دارید؟
دو جمله زیر را مقایسه می کنیم :
(A) did you have some trouble?
آیا شما در زحمت بودید؟
(B) did you have any trouble?
گوینده اطلاع دارد که شنونده دچار ناراحتی بوده‌است.
سوال کننده از وضع مخاطب خود بی‌خبر است و نمی‌داند جواب مثبت خواهدبود یا منفی.

ج- در جملات منفی که معنی مثبت دارند:
He never visit me without bringing me some little things.
او هرگز به ملاقات من نمی آید مگر اینکه چیزهای کوچکی بیاورد.

د- قبل از اعدادی که با معنی تقریبی به کار برده شده‌است some ظاهر می‌شود مثل :
We met some fifty people on the way here.
ما در مسیرمان به اینجا حدود ۵۰ نفری را ملاقات کردیم.

any در موارد زیر به کار برده می‌شود:
۱- در جملات مثبت به معنی هیچکدام، هرکدام، فرقی ندارد
(No matter which)
Come at any time you like.
هر وقت دلتان می‌خواهد بیایید.

۲- در جملات منفی یا در جملاتی که مفهوم آن منفی است :
I have not seen any acquaintances today.
من هیچ کدام از آشنایان را امروز ندیده ام.

۳- در جملات سوالی که انتظار پاسخ غیر مشخص یا پاسخی منفی میرود.
Do you have any free time?
آیا وقت آزاد دارید؟
یادآوری : قواعد مذکور در بالا در مورد عبارات زیر هم عملی و قابل اجرا است :
Somebody, someone, something, any body, any one, anything
FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7