مفعول در زبان انگلیسی

مفعول در زبان انگلیسی

تاریخ نگارش: 1397/1/16 - 10788 بازدید
مفعول در زبان انگلیسی (Object):
Object مفعول در زبان انگلیسی شخصي يا شي ای است كه فعل بر آن واقع مي­ شود. به عبارت ديگر دريافت­ كننده عمل فعل است، مانند:

The girl stuck the cat.
دختر گربه را زد.

The boy lost his knife.
پسر چاقوي خود را گم كرد.

در جمله نخست cat در جمله دوم knife مفعول در زبان انگلیسی يا Object هستند.

مفعول مطلق (cognate object):
وقتي كه بعد از فعل، مفعولي قرار گيرد كه از ريشه همان فعل مشتق شده و از حيث معني تشابهي بين آنها وجود داشته باشند آن مفعول را مفعول مطلق يا مفعول متجانس (cognate object) مي­گويند.

He died a violent death.
او با يك مرگ شديدي مرد.

He sang a beautiful song.
او آواز قشنگي خواند.

مفعول مستقيم و غير مستقيم (direct and indirect object):
مفعول-در-زبان-انگلیسی

براي شناخت مفعول مستقيم و غيرمستقيم بهتر است ابتدا جمله­ هاي زير را به طور اجمال مورد ملاحظه قرار دهيم:

I lent him a penny
من يك پني به او قرض داده­ام.

She gave her an evasive answer
پاسخ طفره­ آميزي به او داد.

The tailor made me a suit.
خياط يك دست لباس براي من دوخت.

به طوري كه ملاحظه مي­شود هر كدام از سه جمله فوق دو مفعول دارد كه معنا و نقش آنها در ارتباط با فعل از يكديگر متمايز است يكي از اين مفعول­ ها مي­تواند در پاسخ پرسش ?what قرار بگيرد. بنابراين جمله­ هاي بالا را به نوع سوالي با what تبديل مي­كنيم:

What did he lend?
او چه فرض داد؟

What did he give?
او چه داد؟

What did the tailor make?
او چه دوخت؟

جواب­ هاي حاصله كوتاه شده به ترتيب عبارت خواهند بود از:
a penny, an evasive answer, a suit.
كه در واقع مفعول­هاي مستقيم فعل­هاي lent, gave, made جمله­ هاي مذكور هستند اين نوع مفعول­ ها را مفعول بي­ واسطه نيز مي­ نامند.
مفعول ديگري كه در جمله­ هاي مورد نظر وجود دارد بر ذي­نفع عمل كردن فعل دلالت مي­كند و مي­تواند در پاسخ پرسش­هاي for whom يا to whom قرار بگيرد، لذا براي پيدا كردن مفعول غيرمستقيم سوال­هاي زير را مطرح مي­كنيم.

To whom did I lend a penny?
به كي من يك پني قرض دادم؟

For whom did the tailor make a suit?
براي كي خياط يك دست لباس دوخت؟

To whom did she give an evasive answer?
او به چه كسي پاسخ طفره­ آميزي داد؟

كه پاسخ­هاي پرسش بالا به ترتيب me,him و her مي­باشند كه در واقع مفعول­هاي به واسطه يا غيرصريح ناميده مي­شوند.

مفعول انعكاسي (Reflexive Object):
چنانچه فاعل و مفعول جمله به شخص واحدي دلالت كنند در اين صورت مفعول مفعول انعكاسي نامند كه خود نوعي ضمير است و ضمير انعكاسي (reflexive pronom) نيز خوانده مي­شود، مانند:

He blamed himself.
او خودش را سرزنش كرد.

The actors dressed themselves.
آنها لباس پوشيدند.

This argument defeats itself.
اين بحث خود به خود شكست مي­خورد.

FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7