زمان آینده در گذشته استمراری

زمان آینده در گذشته استمراری

تاریخ نگارش: 1396/12/24 - 12927 بازدید
در این مقاله قاعده کلی جمله بندی زمان آینده در گذشته استمراری در حالت های مفرد و جمع به همراه نحوه منفی و سوالی کردن آن را با ذکر مثال آموزش خواهید دید.
:قاعده کلی
فاعل + should/would + be + فعل +ing
مفرد
مشغول تمرین کردن خواهم بود. I should be practicing.
مشغول تمرین کردن خواهی بود. You would be practicing.
مشغول تمرین کردن خواهد بود. (مذکر) He would be practicing.
مشغول تمرین کردن خواهد بود. (مؤنث) She would be practicing.
مشغول تمرین کردن خواهد بود. (غیر انسان) It would be practicing.
جمع
مشغول تمرین کردن خواهیم بود. We should be practicing.
مشغول تمرین کردن خواهید بود. You would be practicing.
مشغول تمرین کردن خواهند بود. They would be practicing.
شکل سوالی و منفی
مشغول تماشا کردن خواهد بود. (جملۀ مثبت) She would be watching.
آیا مشغول تماشا کردن خواهد بود؟ (جملۀ سؤالی) Should we be watching?
مشغول تماشا کردن نخواهد بود. (جملۀ منفی) She would not (wouldn’t) be watching.
موارد کاربرد زمان آینده در گذشته استمراری
او گفت که طی هفتۀ آینده مشغول گذراندن امتحاناتش خواهد بود. He said that he would be taking exams during the following week.
اگر با هواپیما بروید خود را به خطر انداخته اید. If you flew by plane, you would be taking a risk.
FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7