100 قید پرکاربرد انگلیسی

100 قید پرکاربرد انگلیسی

تاریخ نگارش: 1396/12/17 - 10944 بازدید
در این مقاله 100 قید پر کاربرد در زبان انگلیسی به همراه معنی فارسی آنها لیست شده است.
1. up بالا / جلو
2. so پس / چنین
3. out بیرون / خارج
4. just فقط / تنها
5. now اکنون / حالا
6. how چگونگی / چگونه
7. then سپس / بعد از
8. more بیشتر
9. also همچنین / نیز
10. here اینجا
11. well به خوبی
12. only فقط / صرفا
13. very بسیار / خیلی
14. even حتی
15. back عقب / به عقب
16. there آنجا / در آنجا
17. down پایین
18. still هنوز
19. in به
20. as مانند / چنانکه
21. to به
22. when وقتی که / کی
23. never هرگز
24. really واقعا / به راستی
25. most بیشتر از همه / بیشتر
26. on در / همواره
27. why چرا / برای چه
28. about تقریبا / پیرامون / نزدیک
29. over در بالا / بالا
30. again دوباره
31. where کجا / جایی که
32. right سمت راست / به درستی
33. off دور / جدا
34. always همیشه / همواره
35. today امروز
36. all همه
37. far دور / بسیار
38. long برای مدت طولانی
39. away دور / دور از / بیرون
40. yet هنوز
41. often اغلب
42. ever همیشه / همواره
43. however به هر حال / ضمنا
44. almost تقریبا
45. later بعدا
46. much خیلی / زیاد
47. once یکبار / یک مرتبه
48. least کمترین
49. ago پیش / قبل
50. together با هم
51. around دور / پیرامون
52. already قبلا / پیش از این
53. enough به اندازه کافی
54. both هردو
55. maybe شاید
56. actually در حقیقت / واقعا
57. probably احتمالا
58. home به سمت خانه / به خانه
59. of course البته
60. perhaps شاید
61. little اندک / قدری
62. else دیگر / جز این
63. sometimes گاهی / بعضی اوقات
64. finally بالاخره / در نهایت
65. less کمتر
66. better بطور بهتر
67. early در ابتدا / در اوایل
68. especially به ویژه / به خصوص
69. either هم
70. quite تماما / کامل
71. simply به سادگی
72. nearly تقریبا / تا حدی
73. soon بزودی
74. certainly قطعا
75. quickly سریعا / به سرعت
76. no ابدا / خیر / هیچ
77. recently اخیرا / به تازگی
78. before پیشتر / قبل
79. usually معمولا
80. thus بدین ترتیب
81. exactly کاملا
82. hard به سختی
83. particularly به خصوص
84. pretty تا حدی
85. forward جلو / به جلو
86. ok به خوبی / به درستی
87. clearly به وضوح
88. indeed در واقع
89. rather نسبتا / ترجیحا
90. that به آن شکل / به آن صورت
91. tonight امشب
92. close نزدیک / به نزدیکی
93. suddenly ناگهان
94. best بهترین
95. instead به جای / در عوض
96. ahead پیش / در پیش
97. fast به سرعت
98. alone به تنهایی
99. eventually در نهایت / سرانجام
100. directly مستقیما
FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7