صفات متضاد در زبان انگلیسی

صفات متضاد در زبان انگلیسی

تاریخ نگارش: 1396/11/18 - 12852 بازدید
این درس مجموعه ای است از صفات متضاد در زبان انگلیسی که به همراه ترجمه فارسی طبقه بندی شده اند. برای یادگیری کلیک کنید.

انگلیسی

فارسی

big

بزرگ

small / little

کوچک

fast

سریع

slow

کند

good

خوب

bad

بد

expensive

گران

cheap

ارزان

thick

ضخیم

thin

نازک

narrow

کم عرض

wide / broad

عریض

loud

(صدای) بلند

quiet

(صدای) آهسته

intelligent

باهوش

stupid

احمق

wet

مرطوب

dry

خشک

heavy

سنگین

light

سبک

hard

سخت

soft

نرم

shallow

کم عمق

deep

عمیق

easy

راحت

difficult

سخت

weak

ضعیف

strong

قوی

rich

ثروتمند

poor

فقیر

young

جوان

old

پیر

long

بلند

short

کوتاه

high

بالا، زیاد

low

کم، پایین

generous

بخشنده

mean

پست

true

درست

false

غلط

beautiful

زیبا

ugly

زشت

new

جدید

old

قدیمی

happy

شاد

sad

ناراحت

safe

امن

dangerous

خطرناک

early

زود هنگام

late

دیر

light

روشن

dark

تاریک

open

باز

closed / shut

بسته

tight

تنگ

loose

گشاد

full

پر

empty

خالی

many

پرتعداد

few

کم تعداد

alive

زنده

dead

مرده

hot

داغ

cold

سرد

interesting

جذاب

boring

کسل کننده

lucky

خوش شانس

unlucky

بد شانس

important

مهم

unimportant

بی اهمیت

right

درست

wrong

غلط

far

دور

near

نزدیک

clean

تمیز

dirty

کثیف

nice

دلپذیر

nasty

زننده

pleasant

خوشایند

unpleasant

ناخوشایند

excellent

عالی

terrible

افتضاح

fair

عادلانه

unfair

ناعادلانه

normal

معمولی

abnormal

غیر معمولی
FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7