زمان حال ساده در زبان انگلیسی

زمان حال ساده در زبان انگلیسی

تاریخ نگارش: 1396/10/21 - 14055 بازدید

از زمان حال ساده (simple present) برای نشان دادن کاری که در زمان حال یکبار یا چند بار به صورت تکراری اتفاق می افتد استفاده می کنیم. زمان حال ساده یکی از پرکاربردترین زمان های زبان انگلیسی است.

کاربرد ها

  • کارها یا اتفاقاتی که به طور منظم یا به خاطر عادت تکرار می شوند. (گاهی از قیدهای زمان برای نشان دادن میزان تکرار استفاده می شود. قیدهایی مثل: always, never, rarely, often) به مثال زیر توجه کنید:

He plays football every Tuesday. (او هر سه شنبه فوتبال بازی می کند.)

  • دو یا چند اتفاق یا کار در زمان حال که پشت سر هم اتفاق افتاده اند. به مثال زیر توجه کنید:

After school Colin goes home, packs his bag, puts on his football shirt and then he goes to football training. (بعد از مدرسه کالینز به خانه می رود، کیفش را میبندد، لباس فوتبالش را می پوشد و سپس به به تمرین فوتبال می رود.)

  • یک واقعیت یا قاعده عمومی. به مثال زیر توجه کنید:

A forward tries to score goals for his team. (یک مهاجم سعی می کند برای تیمش گل بزند.)

  • برنامه های آینده که در زمان حال برنامه ریزی شده اند. به مثال زیر توجه کنید:

The bus leaves at half past four. (اتوبوس ساعت چهار و نیم حرکت می کند.)

His training starts at five o’clock. (تمرین او ساعت 5 شروع می شود.)

  • برای فعل های حالت یا فعل هایی که افکار و شخصیت را نشان می دهند. به مثال های زیر توجه کنید:

Colin likes football.(کالین فوتبال را دوست دارد.)

He is a forward.(او یک مهاجم است.)

ساختار زمان حال ساده

در جملات مثبت ما از فعل به صورت شکل ساده استفاده می کنیم. تنها برای سوم شخص مفرد فعل باید صرف شده و یک پسوند –s به آن اضافه می شود. در شکل منفی و سوالی باید از فعل کمکی do (یا does برای سوم شخص مفرد) در جمله استفاده کرد. در صورت وجود فعل کمکی فعل اصلی همیشه به صورت ساده در جمله آورده می شود (حتی در سوم شخص مفرد.) جدول زیر ساختار جملات در این زمان را نشان می دهد.

جملات مثبت

جملات منفی

جملات سوالی

I/you/we/they

I speak

I do not speak

Do I speak?

he/she/it

he speaks

he does not speak

Does he speak?

استثناها برای سوم شخص مفرد

  • اگر جمله به o یا sh و ch ختم شود به جای پسوند –s از –es استفاده می کنیم. به مثال های زیر توجه کنید:

do – he does

wash – she washes

  • اگر یک فعل به حرف y پس از یک حرف بی صدا ختم شود، حرف y را به ie تغییر می دهیم و سپس –s را اضافه می کنیم. (در صورتی که قبل از y حرف صدادار باشد y تغییری نمی کند.)

worry – he worries
(play – he plays)

  • به افعال مدال (can, may, might,must) حرف –s اضافه نمی شود. این افعال در همه حالت ها شکل خود را حفظ می کنند. (در صورت وجود فعل مدال در جمله فعل اصلی نیز شکل خود را حفظ می کند) به مثال های زیر توجه کنید:

he can swim

she must go

فعل های be/have

be (بودن)

فعل be (بودن) یک فعل کاملا بی قاعده در زبان انگلیسی است. در صورتی که از این فعل در جمله استفاده شده دیگر از فعل کمکی برای سوالی کردن و منفی کردن استفاده نمی شود. به جدول زیر توجه کنید:

جملات مثبت

جملات منفی

جملات سوالی

I

I am

I am not

Am I?

he/she/it

he is

he is not

Is he?

you/we/they

you are

you are not

Are you?

have (داشتن)

در شکل قدیمی تر از زبان انگلیسی فعل have نیز ساختاری مشابه be داشت. یعنی در صورت وجود have در جمله دیگر فعل کمکی به جمله اضافه نمی شد. در انگلیسی امروزی فعل have به دو صورت مورد استفاده قرار می گیرد. have و have got که هر دو معنای مشابهی دارند اما از نظر ساختار گرامری متفاوتند. فعل have مانند افعال دیگر نیاز به فعل کمکی دارد اما در صورتی که به صورت have got استفاده شود برای منفی یا سوالی شدن نیاز به فعل کمکی نخواهد داشت. به جدول زیر توجه کنید:

حالت مثبت

حالت منفی

حالت سوالی

I/you/we/they

I have/I have got

I do not have/I have not got

Do I have?/Have I got?

he/she/it

he has/he has got

he does not have/he has not got

Does he have?/Has he got?

نکته: استفاده از فعل have به صورت have got عموما در زبان انگلیسی بریتانیایی صورت می گیرد و در شکل امریکایی این زبان کمتر از این حالت استفاده می شود.

شکل کوتاه

به ویژه در حالت کلامی زبان انگلیسی برخی افعال و ضمایر تا حدی با هم ترکیب می شوند. به این حالت شکل کوتاه شده از افعال گفته می شود. جدول زیر حالت های مختلف کوتاه شده از افعال در زمان حال ساده را نشان می دهد:

شکل بلند

شکل کوتاه

مثال

am (not)

…’m (not)

I’m (not) (I amn’t)

are

…’re

you’re

are not

…’re not/… aren’t

we’re not/we aren’t

is

…’s

he’s

is not

…’s not/… isn’t

she’s not/she isn’t

have

…’ve

they’ve

have not

…’ve not/… haven’t

I’ve not/I haven’t

has

…’s

she’s

has not

…’s not/… hasn’t

he’s not/he hasn’t

do not

don’t

you don’t

does not

doesn’t

it doesn’t

نکته: شکل کوتاه افعال تنها می تواند بعد از ضمایر بیاید و نه هیچ واژه ای دیگر. به مثال زیر توجه کنید:

They’re not interested in football.

(The girls’re not interested in football.)

FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7