اسامی ملکی در زبان انگلیسی

اسامی ملکی در زبان انگلیسی

تاریخ نگارش: 1396/9/2 - 11044 بازدید

اسامی ملکی یا Possessive Nouns به مالکیت یک اسم بر دیگری اشاره می کنند.

قواعد اسامی ملکی

ساختار عمومی ساختن اسامی ملکی بسیار ساده است، گرچه ممکن است در ابتدا کمی گیج کننده به نظر برسد. در زبان فارسی برای ساختن حالت مالکی برای اسامی به انتهای آن کسره مالکیت اضافه می کنیم. در انگلیسی نیز قواعد ساختن اسامی مالکیت کمی متفاوت است.

نکته: جایگاه اسم مالک در زبان فارسی عموما بعد از اسم مملوک است. در انگلیسی این جایگاه برعکس است. در ساختن اسامی ملکی این یکی از اشتباهات بسیار رایج فارسی زبانان است. همچنین توجه داشته باشید که در زبان فارسی پسوند به اسم مملوک اضافه می شود ولی در انگلیسی این کار برای اسم مالک انجام خواهد گرفت.

قاعده عمومی: برای نشان دادن مالکیت یک اسم بر دیگری به اسم مالک پسوند ” s’ ” را اضافه کنید. به مثال های زیر توجه کنید:

Dog’s collar
(dog ’s)قلادهِ سگ
sister’s backpack
(sister ’s)کوله پشتیِ خواهر
car’s engine
(car ’s)موتورِ ماشین

 

استثنا: اگر اسم شما در حال حاضر یک پسوند s- برای جمع بستن دارد دیگر به آن پسوند s- مالکیت را اضافه نمی کنیم و به اضافه کردن اپوستروف ” ’ ” به اسم بسنده می کنیم. به مثال های زیر توجه کنید:

Dogs’ collars
(dog s ’)قالاده های سگ ها
sisters’ backpacks
(sister s ’)کوله پشتی های خواهران
cars’ engines
(car s ’)موتورهای ماشین ها

 

نکته: اسامی که بدون پسوند s- جمع بسته می شوند از قائده عمومی تبعیت می کنند. به مثال های زیر توجه کنید:

Children’s homework
(children ’s)تکالیف بچه ها
fish’s bowls
(fish ’s)تنگ های ماهی ها
octopi’s tentacles
(octopi ’s)پاهای اختاپوس

 

نکته: اگر s در آخر اسم، s جمع نباشد از قاعده عمومی تبعیت خواهد شد. به مثالهای زیر توجه کنید:

Charles’s sneakers
(Charles ’s)کتونی های چارلز
Bess’s dresses
(Bess ’s)لباس های بس
bus’s tires
(bus ’s)لاستیک های اتوبوس

نکات اضافه

اگر دو نفر با هم مالک چیزی باشند پسوند به اسم نفر دوم (بر حسب ترتیب اشاره) اضافه می شود.

Joe and Mary’s car is new. (ماشین جو و ماری جدید است.)

اگر دو نفر هر یک به صورت جدا مالک چیزی باشند هر دو اسم پسوند مالکیت میگیرند:

Laurie’s and Megan’s nails are painted the same color. (ناخن های لاری و مگان به یک رنگ، رنگ شده.)

FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7