زمان گذشته کامل استمراری در زبان انگلیسی

زمان گذشته کامل استمراری در زبان انگلیسی

تاریخ نگارش: 1396/7/28 - 13494 بازدید

از زمان گذشته کامل استمراری برای تاکید بر روی روند یا طول یک کار یا فعالیت که در گذشته و پیش از نقطه ای خاص اتفاق افتاده استفاده می شود.

کاربرد

  • فعالیت یا اتفاقی که پیش از نقطه ای مشخص در گذشته واقع شده، تاکید در این جملات بر روی خود فعالیت یا مدت زمانی که طول کشیده است. به مثال زیر توجه کنید:

She had been practising for a very long time in order to play the piece so well. (او برای مدت زیادی تمرین می کرد تا بتواند قطعه را به خوبی بنوازد.)

نکته: به صورت کلی می توان از گذشته کامل هم در همین کاربرد استفاده کرد و تفاوتی در معنای جمله ایجاد نخواهد شد.

She had practised for a very long time in order to play the piece so well. (او برای مدت زیادی تمرین می کرد تا بتواند قطعه را به خوبی بنوازد.)

ساختار گرامری

برای ساختن زمان گذشته کامل استمراری ما به فعل در شکل استمراری (با -ing) به همراه had been به عنوان فعل کمکی نیاز داریم. جدول زیر ساختار این زمان را نشان می دهد:


جملات مثبت

جملات منفی

جملات سوالی

برای همه حالت ها

I had been speaking

I had not been speaking

Had I been speaking?

استثناها در اضافه کردن -ing

  • در صورتی که فعل به –eختم شود، پیش از اضافه کردن –ing پسوند –e حذف می شود. (توجه داشته باشید که در صورت ختم شدن فعل به –ee، -oe یا –ye فعل بدون تغییر می ماند.) به مثال های زیر توجه کنید:

come – coming

agree – agreeing

  • برای افعالی که پیش از اخرین حرف بی صدا یک حرف صدادار با صدای کوتاه و تاکید دار دارند، اخرین حرف فعل تکرار می شود. (اگر حرف آخر w، x یا y باشد این حرف تکرار نمی شود) به مثال زیر توجه کنید:

sit – sitting

fix –fixing

  • حرف L به عنوان حرف بی صدا بعد از حرف صدادار در “انگلیسی بریتانیایی” تکرار می شود اما در “انگلیسی آمریکایی” نمی شود. به مثال زیر توجه کنید:

travel – travelling (British)

traveling (American)

  • در افعالی که به –ie ختم می شوند، پیش از اضافه کردن پسوند –ie به –y تغییر می کند. به مثال زیر توجه کنید:

lie – lying

شکل کوتاه

به ویژه در حالت کلامی زبان انگلیسی برخی افعال و ضمایر تا حدی با هم ترکیب می شوند. به این حالت شکل کوتاه شده از افعال گفته می شود. جدول زیر حالت های مختلف کوتاه شده از افعال در زمان گذشته کامل استمراری را نشان می دهد:

شکل بلند

شکل کوتاه

مثال

had

…’d

they’d

had not

…’d not/… hadn’t

I’d not/I hadn’t

 

در مکالمات کلامی از شکل کوتاه شده فعل و حرف منفی ساز not همیشه می تواند استفاده کرد، بدون اهمیت به اینکه چه حرفی پیش از آن آمده است. به مثال های زیر توجه کنید:

She hadn’t eaten much of her porridge.

The girl/Little Miss Muffet hadn’t eaten much of her porridge.

در شکل نوشتاری از شکل کوتاه شده تنها بعد از ضمیر استفاده می شود نه بعد از دیگر واژه ها. به مثال های زیر توجه کنید:

She’d not eaten much of her porridge.

(اما نه: The girl’d/Little Miss Muffet’d not eaten much of her porridge.)

FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7