زمان آینده استمراری در زبان انگلیسی

زمان آینده استمراری در زبان انگلیسی

تاریخ نگارش: 1396/7/14 - 12717 بازدید

زمان آینده استمراری بر روی طول کشیدن یک کار یا فعالیت در آینده تاکید می کند.

کاربردها

  • تاکید بر روی طول روند انجام یک کار در آینده. به مثال زیر توجه کنید:

In an hour she will be sitting at her table with her friends. They will be talking. (تا یک ساعت دیگر او با دوستانش بر روی این صندلی خواهند نشست. آنها در حال صحبت کردن خواهند بود.)

  • اتفاقی که کسی فرض می کند حتما واقع خواهد شد. به مثال زیر توجه کنید:

And she will be seeing Charles. (و او چارلز را می بیند.)

ساختار زمان آینده استمراری

برای ساختن جملات در زمان آینده استمراری به فعل کمکی will به همراه حالت صرف شده be و فعل اصلی در حالت استمراری (با پسوند -ing) نیاز خواهید داشت. جدول زیر ساختار ساختن جملات در این زبان را نشان می دهد:


جملات مثبت

جملات منفی

جملات سوالی

برای همه حالت ها مشابه است

I will be speaking

I will not be speaking

Will I be speaking?

استثناها در اضافه کردن -ing

  • در صورتی که فعل به –eختم شود، پیش از اضافه کردن –ing پسوند –e حذف می شود. (توجه داشته باشید که در صورت ختم شدن فعل به –ee، -oe یا –ye فعل بدون تغییر می ماند.) به مثال های زیر توجه کنید:

come – coming

agree – agreeing

  • برای افعالی که پیش از آخرین حرف بی صدا یک حرف صدادار با صدای کوتاه و تاکید دار دارند، آخرین حرف فعل تکرار می شود. (اگر حرف آخر w، x یا y باشد این حرف تکرار نمی شود) به مثال زیر توجه کنید:

sit – sitting

fix –fixing

  • حرف L به عنوان حرف بی صدا بعد از حرف صدادار در “انگلیسی بریتانیایی” تکرار می شود اما در “انگلیسی آمریکایی” نمی شود. به مثال زیر توجه کنید:

travel – travelling (British)

traveling (American)

  • در افعالی که به –ie ختم می شوند، پیش از اضافه کردن پسوند –ie به –y تغییر می کند. به مثال زیر توجه کنید:

lie – lying

شکل کوتاه

به ویژه در حالت کلامی زبان انگلیسی برخی افعال و ضمایر تا حدی با هم ترکیب می شوند. به این حالت شکل کوتاه شده از افعال گفته می شود. جدول زیر حالت های مختلف کوتاه شده از افعال در زمان آینده استمراری را نشان می دهد:

شکل بلند

شکل کوتاه مثال

will

…’ll

they’ll

will not

…’ll not/… won’t I’ll not/I won’t

 

در مکالمات کلامی از شکل کوتاه شده فعل و حرف منفی ساز not همیشه می تواند استفاده کرد، بدون اهمیت به اینکه چه حرفی پیش از آن آمده است. به مثال های زیر توجه کنید:

He won’t finish it in just one day.

My colleague/Phil won’t finish it in just one day.

در شکل نوشتاری از شکل کوتاه شده تنها بعد از ضمیر استفاده می شود نه بعد از دیگر واژه ها. به مثال های زیر توجه کنید:

He’ll not finish it in just one day.

(اما نه: My colleague’ll/Phil’ll not finish it in just one day.)

FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7