زمان آینده با will در زبان انگلیسی

زمان آینده با will در زبان انگلیسی

تاریخ نگارش: 1396/7/7 - 13773 بازدید

زمان آینده ساده با will یا آینده با نوع اول (The future I) برای نشان دادن تصمیمات ناگهانی، فرض کردن یا وقایع آینده که نمی تواند در آنها تغییری ایجاد کرد استفاده می شود.

کاربرد ها

  • تصمیمات ناگهانی. به مثال زیر توجه کنید:

Come on, I will help you sort the files. (بجنب، من بهت کمک می کنم اسناد را مرتب کنی.)

  • نظرات، امیدها، تردید ها یا فرض ها در مورد آینده. به مثال های زیر توجه کنید:

You won’t finish it in just one day. (تو نخواهی توانست این را در یک روز تمام کنی.)

It will rain tomorrow anyway. (فردا به هر حال باران خواهد آمد.)

  • قول دادن. به مثال زیر توجه کنید:

I will do it tomorrow. (فردا انجامش خواهم داد.)

  • همراه با جملات شرطی نوع اول (if-clause type I)، در شرایطی که ممکن است اتفاق بیفتند. به مثال زیر توجه کنید:

If I need help, I will tell you. (اگر به کمک نیاز داشتم، به تو خواهم گفت.)

ساختار گرامری

برای ساختن زمان آینده ساده نیاز به فعل کمکی will و فعل اصلی در شکل ساده اش داریم. جدول زیر ساختار ساخت جملات در این زمان را نشان می دهد.


جملات مثبت

جملات منفی

جملات سوالی

برای همه حالت ها مشابه است

I will speak

I will not speak

Will I speak?

شکل کوتاه

به ویژه در حالت کلامی زبان انگلیسی برخی افعال و ضمایر تا حدی با هم ترکیب می شوند. به این حالت شکل کوتاه شده از افعال گفته می شود. جدول زیر حالت های مختلف کوتاه شده از افعال در زمان آینده را نشان می دهد:

شکل بلند

شکل کوتاه

مثال

will

…’ll

they’ll

will not

…’ll not/… won’t

I’ll not/I won’t

 

در مکالمات کلامی همیشه از شکل کوتاه شده فعل و حرف منفی ساز not می تواند استفاده کرد، بدون اهمیت به اینکه چه حرفی پیش از آن آمده است. به مثال های زیر توجه کنید:

He won’t finish it in just one day.

My colleague/Phil won’t finish it in just one day.

در شکل نوشتاری از شکل کوتاه شده تنها بعد از ضمیر استفاده می شود نه بعد از دیگر واژه ها. به مثال های زیر توجه کنید:

He’ll not finish it in just one day.

(اما نه: My colleague’ll/Phil’ll not finish it in just one day.)

FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7