ضمایر ملکی در زبان انگلیسی

ضمایر ملکی در زبان انگلیسی

تاریخ نگارش: 1396/7/1 - 14867 بازدید

ضمایر ملکی یا Possessive Pronouns ضمایری هستند که مالکیت را نشان می دهند. صفات ملکی یا determiners Possessive نیز همین وظیفه را به شکلی دیگر در جمله انجام می دهند.

جدول ضمایر و صفات ملکی

مفرد جمع
اول شخص دوم شخص سوم شخص اول شخص دوم شخص سوم شخص
صفت ملکی my your his her its our your their
ضمیر ملکی mine yours his hers its ours yours theirs

 

صفات ملکی: صفات ملکی کلماتی هستند که در کنار اسم قرار می گیرند و مالکیت آن را نشان می دهند.

I am looking for my hat.

(من به دنبال کلاهم می گردم.)

ضمایر ملکی: ضمایر ملکی کلماتی هستند که به جای اسم می نشینند و مالکیت آن را نشان می دهند.

My mum has also got a hat. Look! The dog is wearing hers.

(مادرم هم یک کلاه دارد. نگاه کن! سگ مال او را پوشیده.)

نکته: در صورتی که بخواهید اسم را با یک ضمیر جاگیزین کنید نمی توانید از صفات ملکی استفاده کنید. به مثال زیر توجه کنید:

I own this book. This book is my.

در صورتیکه بخواهید به جای واژه از یک ضمیر استفاده کنید باید از ضمایر ملکی مناسب استفاده کنید. پس توجه داشته باشید که صفت ملکی هنواره پیش از یک اسم قرار خواهد گرفت و تعداد و شخص آن با توجه به مالک آن اسم مشخص می شود.

FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7