زمان گذشته استمراری در زبان انگلیسی

زمان گذشته استمراری در زبان انگلیسی

تاریخ نگارش: 1396/6/3 - 11354 بازدید

از زمان گذشته استمراری (past continuous) در زبان انگلیسی برای نشان دادن یک فرآیند یا توالی در گذشته استفاده می شود.

کاربردها

  • نشان دادن یک عمل یا روند زماندار در گذشته (عملی که برای مدتی در گذشته انجام میشده). به مثال زیر توجه کنید:

Lucy was sitting on the beach at six o’clock yesterday. (لوسی ساعت شش کنار ساحل نشسته بود.)

  • اتفاقاتی که در یک زمان در گذشته اتفاق افتاده. به مثال زیر توجه کنید:

While Lucy was relaxing on the beach, Laurence was sailing. (در حالی که لوسی داشت استراحت می کرد، لرنس داشت ماهیگیری می کرد.)

  • یک عمل یا روند زماندار که به وسیله یک عمل دیگر متوقف شده است. به مثال زیر توجه کنید:

Lucy was watching the sunset when Laurence passed by on his boat. (لوسی داشت غروب را تماشا می کرد وقتی لرنس با قایقش رد شد.)

ساختار زمان گذشته استمراری

ساختار زمان گذشته استمراری تا حد زیادی مشابه زمان حال استمراری است با این تفاوت که به جای استفاده از فعل be در زمان حال از شکل گذشته آن استفاده می شود. در این زمان هم از فعل کمکی به همراه فعل اصلی با پسوند –ing استفاده می شود. جدول زیر ساختار جملات در این زمان را نشان می دهد:

جملات مثبت

جملات منفی

جملات سوالی

I / he / she / it

I was speaking

I was not speaking

Was I speaking?

you / we / they

you were speaking

you were not speaking

Were you speaking?

استثناها در اضافه کردن -ing

  • در صورتی که فعل به –eختم شود، پیش از اضافه کردن –ing پسوند –e حذف می شود. (توجه داشته باشید که در صورت ختم شدن فعل به –ee، -oe یا –ye فعل بدون تغییر می ماند.) به مثال های زیر توجه کنید:

come – coming

agree – agreeing

  • برای افعالی که پیش از اخرین حرف بی صدا یک حرف صدادار با صدای کوتاه و تاکید دار دارند، اخرین حرف فعل تکرار می شود. (اگر حرف آخر w، x یا y باشد این حرف تکرار نمی شود) به مثال زیر توجه کنید:

sit – sitting

fix –fixing

  • حرف L به عنوان حرف بی صدا بعد از حرف صدادار در “انگلیسی بریتانیایی” تکرار می شود اما در “انگلیسی آمریکایی” نمی شود. به مثال زیر توجه کنید:

travel – travelling (بریتانیایی)

traveling (آمریکایی)

  • در افعالی که به –ie ختم می شوند، پیش از اضافه کردن پسوند –ie به –y تغییر می کند. به مثال زیر توجه کنید:

lie – lying

FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7