زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی

زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی

تاریخ نگارش: 1396/5/28 - 12022 بازدید
در زبان انگلیسی از زمان گذشته ساده (simple past) معمولا برای بیان وقایعی که یک یا چند بار در گذشته اتفاق افتاده اند استفاده می شود.

کاربرد

  • وقایعی که یک یا چند بار در گذشته اتفاق افتاده اند. به مثال های زیر توجه کنید:

Last month a girl from China joined our class. (ماه پیش یک دختر از چین به کلاس ما اضافه شد.)

She was from China. (او اهل چین بود.)

She showed us where she was from on a map. (او بر روی نقشه نشان داد اهل کجاست.)

  • اتفاقاتی که یکی پس از دیگری در گذشته اتفاق افتاده اند. aبه مثال زیر توجه کنید:

She came in, introduced herself, and began to talk about her country. (او داخل آمد، خود را معرفی کرد و شروع به صحبت در مورد کشورش کرد.)

  • یک اتفاق جدید در گذشته که یک عمل در حال انجام را در گذشته متوقف کرده. به مثال زیر توجه کنید:

While she was talking about her home town, the school bell suddenly rang. (همانطور که او در مورد شهرمحل زندگیش صحبت می کرد، زنگ مدرسه ناگهان به صدا درآمد.)

  • در جملات شرطی نوع دو (If I talked, …)به مثال زیر توجه کنید:

If I spoke Chinese, I would like to go on holiday to China. (اگر من چینی صحبت می کردم، دوست داشتم برای تعطیلات به چین بروم.)

ساختار زمان گذشته ساده

در زمان گذشته ساده فعل اصلی جمله به شکل گذشته در می آید. در صورتی که فعل باقاعده باشد این کار با اضافه کردن پسوند –ed اتفاق می افتد و در صورت بی قاعده بودن فعل باید شکل گذشته آن را پیدا کنید. برای منفی یا سوالی کردن جملات در این زمان باید از فعل کمکی did استفاده کنید. پس از اضافه شدن فعل کمکی به جمله، فعل اصلی در شکل عادی (زمان حال) ظاهر می شود. جدول زیر ساختار جملات در زمان گذشته ساده را نشان می دهد:


جملات مثبت

جملات منفی

جملاتی سوالی

افعال با قاعده

I played

I did not play

Did I play?

افعال بی قاعده

I spoke

I did not speak

Did I speak?

استثناها برای افعال با قاعده

  • اگر فعل به –e ختم شود تنها به آن –d اضافه می کنیم. به مثال زیر توجه کنید:

(love – loved (loveed

  • برای افعالی که پیش از آخرین حرف بی صدا یک حرف صدادار با صدای کوتاه و تاکید دار (stressed) دارند، اخرین حرف فعل تکرار می شود. به مثال زیر توجه کنید:

admit – admitted

  • حرف L به عنوان حرف بی صدا بعد از حرف صدادار در “انگلیسی بریتانیایی” تکرار می شود اما در “انگلیسی آمریکایی” نمی شود. به مثال زیر توجه کنید:

travel – travelled (بریتانیایی)

traveled (آمریکایی)

  • اگر فعل به y ختم شود حرف y به i تبدیل می شود. به مثال زیر توجه کنید:

hurry – hurried

be (بودن)

فعل be یا بودن یک فعل کاملا بی قاعده است. در صورتی که این فعل به عنوان فعل اصلی در جمله باشد دیگر برای سوالی یا منفی کردن جمله به آن فعل کمکی اضافه نمی کنیم و از همین فعل استفاده می شود.


جملات مثبت

جملات منفی

جملات سوالی

I/he/she/it

I was

I was not

Was I?

you/we/they

you were

you were not

Were you?

FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7