زمان آینده با going to در زبان انگلیسی

زمان آینده با going to در زبان انگلیسی

تاریخ نگارش: 1396/4/11 - 11807 بازدید

از زمان آینده با going to برای نشان دادن یک نتیجه گیری منطقی یا یک برنامه از پیش تعیین شده برای آینده استفاده می شود.

کاربردها

  • یک برنامه یا نقشه از پیش تعیین شده برای آینده. به مثال زیر توجه کنید:

Mrs Lucky is going to meet a friend in town. (خانم لاکی دوستش را در شهر ملاقات می کند.)

  • یک نتیجه گیری منطقی در مورد آینده. به مثال زیر توجه کنید:

The sky is blue – it is not going to rain. So Mrs Lucky is going to leave her umbrella at home. (آسمان آبی است – پس قرار نیست باران ببارد. در نتیجه خانم لاکی چترش را در خانه خواهد گذاشت.)

ساختار گرامری

برای ساختن زمان آینده با going to شما به be+going to به همراه فعل اصلی در شکل ساده نیاز خواهد داشت.

جملات مثبت

جملات منفی

جملات سوالی

I

I am going to speak.

I am not going to speak. Am I going to speak?
you/we/they

You are going to speak.

You are not going to speak. Are you going to speak?
he/she/it

He is going to speak.

He is not going to speak. Is he going to speak?

 

به ویژه در حالت کلامی زبان انگلیسی برخی افعال و ضمایر تا حدی با هم ترکیب می شوند. به این حالت شکل کوتاه شده از افعال گفته می شود. جدول زیر حالت های مختلف کوتاه شده از افعال در زمان آینده با going to را نشان می دهد:

شکل بلند

شکل کوتاه

مثال

am (not)

…’m (not) I’m (not) (I amn’t)

are

…’re you’re

are not

…’re not/… aren’t we’re not/we aren’t

is

…’s he’s

is not

…’s not/… isn’t she’s not/she isn’t

 

نکته: شکل کوتاه افعال تنها می تواند بعد از ضمایر بیاید و نه هیچ واژه ای دیگر. به مثال زیر توجه کنید:

They’re travelling around Australia.

(The tourists’re travelling around Australia.)

FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7