آموزش گرامر انگلیسی: نقل قول

آموزش گرامر انگلیسی: نقل قول

تاریخ نگارش: 1396/2/16 - 17860 بازدید
هنگاميکه ميخواهيم گفته‌های شخص ديگری را نقل کنيم، می‌توانيم از دو حالت مختلف استفاده کنيم:
1- مي‌توانيم گفته‌های شخص مورد نظر را عيناً (واو به واو) تکرار کنيم (نقل قول مستقيم):
 • She said, 'It is raining.'
و يا مي‌توانيم از نقل قول غير مستقيم استفاده کنيم:
 • She said that it was raining.
در مثال زير به تغييرات ايجاد شده خوب دقت کنيد:
آموزش-گرامر-انگلیسی--نقل-قول

چند نکته:
1 - در نقل قول غير مستقيم هميشه مي‌توانيم that را حذف کنيم:
 • I told her (that) I wasn't hungry.
 • He said (that) he was feeling ill.

2- پس از tell حتماً بايد نام شخص مخاطب (اسم يا ضمير) ذکر شود ولی پس از say چيزی نمی‌آيد:
 • He told her that ...
 • He said that ...
آموزش-گرامر-انگلیسی--نقل-قول

جدول تغييرات از نقل قول مستقيم به غيرمستقيم
در نقل قول غيرمستقيم، فعل اصلی جمله معمولاً زمان گذشته است و نيز افعال موجود در بقيه جمله هم بايد به زمان گذشته تبديل شوند. اين تغييرات به شرح زير هستند:
آموزش-گرامر-انگلیسی--نقل-قول

نکات دیگر:
- اگر در جمله نقل قول مستقيم از گذشته کامل استفاده شده باشد، در جمله نقل قول غيرمستقيم تغييری ايجاد نمی‌شود:
 • Tom said, 'when I arrived, she had gone.' → Tom said when he had arrived, she had gone.

2- هميشه مجبور نيستيم كه فعل را در جمله نقل قول غيرمستقيم تغيير دهيم. اگر ما چيزی را نقل قول کنيم که همچنان صحيح می‌باشد، ديگر نيازی به تغيير فعل (از زمان حال به گذشته) نيست. مثلاً:
 • 'He loves ice-cream,' his mother said. → His mother said that he loves (or loved) ice-cream. (he still loves ice-cream)

در مثال بالا پر واضح است که او (he) همچنان به بستنی علاقمند است و دليلی ندارد اين علاقمندی تغيير کرده باشد.

افعال کمکی وجهی در نقل قول غيرمستقيم
در نقل قول غيرمستقيم افعال کمکی وجهی may ،can ،will و shall به might، could، would و should تبديل می‌شوند. يعنی:
آموزش-گرامر-انگلیسی--نقل-قول

 • 'I will sell my car,' he told me.
  He told me that he would sell his car.
 • 'I can help you,' he said.
  He said he could help me.
 • 'The teacher may be ill,' he said.
  He said that the teacher might be ill.
ولی افعال كمكی used to، ought to و must در جملات نقل قول غيرمستقيم تغييری نمی‌کنند:
 • I told her that I used to smoke twenty a day.

تغييرات لازم ديگر در نقل قول غيرمستقيمدر نقل قول غيرمستقيم علاوه بر تغييراتی که در افعال صورت مي‌گيرد، در بعضی ديگر از اقسام کلمه، از جمله قيدها نيز تغييراتی ايجاد می‌شود که در جدول زير بعضی از آنها را می‌بينيد:
آموزش-گرامر-انگلیسی--نقل-قول

چند مثال:
 • 'I like it here,' he said.
  He said that he liked it there.
 • He said, 'We'll visit the factory tomorrow.'
  He said that he would visit the factory the next day.
FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7