قیدها در زبان انگلیسی

قیدها در زبان انگلیسی

تاریخ نگارش: 1396/1/26 - 13149 بازدید
از قيدها برای اضافه کـردن اطلاعاتی بـه يک عبارت استفاده می‌شود. همچنين قيدها می‌توانند به يک کلمه ديگر از جمله به يک صفت يـا قيد ديگر نيز اطلاعاتی اضـافه کننـد کـه در ايـن صورت معرف (modifier) ناميده می‌شوند.
انواع قيد:
قيود اقسام مختلفی دارند که در اينجا به پنج نوع متداول آنها اشاره می‌شود:
1- قيد حالت:
well, how, quickly, slowly, hard, fast, angrily, ...

The children are playing happily.
(بچه‌ها دارند با خوشحالی بازی می‌کنند)

Snails crawl very slowly.
(حلزونها خیلی به آرامی می‌خزند)

2- قيد مکان:
up, down, there, here, above, below, near, ...
How long have you been waiting here?
(شما چه مدتی اينجا منتظر بوده‌ايد؟)
3- قيد زمان:
today, yet, still, recently, soon, now, then, ...
You can stay with us until then.
(تا آن موقع می‌توانيد با ما بمانيد)

4- قيد مقدار:
very, too, so, quite, much, rather, ...
They are not really my parents.
(آنها واقعاً والدين من نيستند)

5- قيد تکرار:
twice, sometimes, often, always, never, ...
Sometimes I write to him.
(گاهی به او نامه می‌نويسم)

جای قيدها:
سه جا يا مکان اصلی برای قيدها وجود دارد:
1- در ابتدای عبارت (قبل از فاعل) (ابتدايی)
قیدها-در-زبان-انگلیسی

2- در ميانه جمله (ميانی):
الف) بعد از اولين فعل معين:
قیدها-در-زبان-انگلیسی

ب) پس از فعل be:
قیدها-در-زبان-انگلیسی

ج) اگر فعل معينی وجود ندارد، قبل از فعل مسندی (قابل صرف):
قیدها-در-زبان-انگلیسی

3- در انتهای عبارت (پايانی):
قیدها-در-زبان-انگلیسی
در جدول زير متداولترين مکان قيدها در جملات نشان داده شده است:
قیدها-در-زبان-انگلیسی
یک نکته:
گاهی اوقات ممکن است بيش از يک نوع قيد در انتهای جمله ظاهر شود. در اين صورت معمولاً ترتيب قرارگيری آنها در جمله بدين صورت خواهد بود:
1- قيد حالت 2- قيد مکان 3- قيد زمان
مثال:
You are driving too fast today. (به ترتيب قيود حالت و زمان)
Sit quietly here. (به ترتيب قيود حالت و مکان)
ساختار قيد:
از لحاظ فرم و ساختار می‌توان قيدها را به سه دسته طبقه بندی کرد:
1- قيدهايی که با اضافه کردن ly به يک صفت ساخته می‌شوند، مانند:
slow → slowly
brave → bravely
quick → quickly
2- قيدهايی که همان ساختار صفات را دارا هستند، يعنی هم می‌توانند به صورت قيد به کار روند و هم به صورت صفت. برخی از مهمترين آنها عبارتند از:
just, well, right, far, forward, early, hard, straight, pretty, little, fast, late, left, backward, deep, direct, near, wrong

3- قيودی که اصلاً ارتباطی با صفات ندارند. مانند:
so, now, very, there, here, too, as, quite

چند نکته املايی:
گفتيم که بسياری از قيدها با اضافه شدن ly به يک صفت ساخته می‌شوند. اما هميشه به اين سادگی نيست:
1- y در انتهای کلمه به i تبديل می‌شود:
gay → gaily

2- e در انتهای کلمه همچنان باقی می‌ماند:
strange → strangely

ولی چند استثنا وجود دارد:
true → truly
due → duly
whole → wholly
3- در صفاتی که به able يا ible ختم می‌شوند، e در انتهای کلمه حذف می‌شود و y جای آن را می‌گيرد:
probable → probably
possible → possibly

4- صفاتی که به يک حرف با صدا و يک L ختم می‌شوند، طبق روش معمول ly می‌گيرند:
actual → actually
general → generally
FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7