افعال مجهول (the passive voice)

افعال مجهول (the passive voice)

تاریخ نگارش: 1396/1/14 - 17816 بازدید
در جملات معلوم (active)، فاعل به عامل يا کننده عمل فعل دلالت دارد. در واقع ما از افعال معلوم برای‌ بيان اينکه فاعل چه کاری‌ را انجام دهد استفاده می‌کنيم. به اين مثالها توجه کنيد:
 • The dog chased the cat. (سگ گربه را دنبال کرد)
 • My father built this house in 1960. (پدرم اين خانه را در سال 1960 ساخت)
ولی‌ جملات مجهول (passive) به ما اين اجازه را می‌دهند که کسی‌ يا چيزی‌ را که کننده يا انجام دهنده عملی‌ نيست (غير عامل) در جای‌ فاعل قرار دهيم. در واقع از افعال مجهول برای‌ بيان اينکه چه عملی‌ بر روی‌ فاعل اتفاق می‌افتد، استفاده می‌شود:
افعال-مجهول-(the-passive-voice)-

 • The cat was chased by the dog. (گربه توسط سگ دنبال شد)
 • This house was built in 1960. (اين خانه در سال 1960 ساخته شد)
هنگام استفاده از حالت مجهول، توجه داشته باشيد که در اغلب موارد اينکه چه کسی‌ يا چه چيزی‌ عمل را انجام می‌دهد نا معلوم يا بی‌اهميت است. مثلاً در جمله زير اينکه چه کسی‌ اتاق را تميز می‌کند برای‌ گوينده اهميتی‌ ندارد:
 • This room is cleaned every day. (اين اتاق هر روز تميز می‌شود)
ولی‌ اگر بخواهيم بيان کنيم که چه کسی‌ (يا چه چيزی‌) آن عمل را انجام داده است، در اين صورت بايد از حرف اضافه by استفاده کنيم:
 • This house was built by my father.
  (اين خانه توسط پدرم ساخته شد)
 • This picture was painted by a great painter.
  (اين نقاشی‌ توسط يک نقاش بزرگ کشيده شده )
ساختار
بطور کلی‌ برای‌ ساخت صيغه مجهول فعل معلوم، فعل to be را به همان زمان فعل معلوم می‌آوريم و اسم مفعول همان فعل را به آن می‌افزاييم:
 • معلوم: Somebody cleans this room every day.
 • مجهول: This room is cleaned every day.
 • معلوم: He bought this car last week.
 • مجهول: This car was bought last week
در جدول زير می‌توانيد فهرست افعال معلوم و معادل مجهول آنها را ملاحظه کنيد:
افعال-مجهول-(the-passive-voice)-
FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7