زمانهای مربوط به آینده

زمانهای مربوط به آینده

تاریخ نگارش: 1396/1/8 - 11713 بازدید
در زبان انگليسی برای بيان زمان آينده از افعال و حالتهای مختلفی استفاده می‌شود که آنها را به ترتيب اهميت در زير می‌بينيد:
 1. will + verb
 2. be + going to + verb
 3. Present Progressive (حال استمراری)
 4. will + be + verb-ing و فرمهاي ديگر
1- will + verb
از فعل کمکی will برای نشان دادن آينده در جهت‌های زير استفاده می‌شود:
الف- پيش‌بينی: برای توصيف چيزی که می‌دانيم، يا انتظار داريم که اتفاق بيفتد:
 • It will be rainy tomorrow.
  (فردا هوا بارانی خواهد بود)
 • You will be sick if you eat all those sweets.
  (اگر همه آن شيرينی‌ها را بخوری مريض می‌شوی)
ب- بيان تصميمی كه درست در همان لحظه گرفته شده است:
 • I will answer the phone.
  (من تلفن را جواب می‌دهم)
 • I'll see you tomorrow. bye!
  (فردا می‌بينمت.خداحافظ)

2- be + going to + verb
الف- از اين ساختار برای بيان برنامه‌ها و تصميماتی که از قبل گرفته شده‌اند، استفاده می‌شود:
 • We're going to paint this room blue.
  (ما می‌خواهيم اين اتاق را آبی بزنيم)
 • I'm going to be a doctor.
  (می‌خواهم يک دکتر بشوم)
ب- همچنين از اين ساختار می‌توان برای بيان يک پيشگويی، مخصوصاً وقتی که براساس مدرکی در زمان حال باشد، استفاده نمود.
 • She's going to have a baby. (Because she's pregnant)
  (او قرار است كه يك بچه بدنيا بياورد)
 • It's going to rain. (It's cloudy)
  (می‌خواهد باران ببارد)
بعضی اوقات تفاوتی بين will و be going to برای يك پيش‌بينی وجود ندارد.
توجه: برای بيان تصميمی که از قبل گرفته شده است از ساختار be going to و بيان تصميمی که درست در همان لحظه گرفته شده است از will استفاده می‌کنيم.
3- حال استمراری (Present Progressive)
از حال استمراری برای بيان يک برنامه يا يک قرار بين افراد در آينده استفاده می‌شود و معمولاً به آينده نزديک اشاره دارد:
 • I'm meeting my friend this evening.
  (امروز بعدازظهر دوستم را ملاقات می‌کنم)
 • They are driving to Scotland at the weekend.
  (آنها آخر هفته به اسکاتلند می‌روند)
گاهی اوقات تفاوتی نمی‌کند که برای بيان يک برنامه يا قرار از حال استمراری و يا از ساختار be going to استفاده شود، به عنوان مثال:
We're going to see a play tonight.
or: We're seeing a play tonight.

4- راه‌های ديگر بيان آينده
راه‌های ديگری نيز برای صحبت درباره‌ آينده وجود دارد، به عنوان مثال:
 • a) Will + be + verb-ing
  Next week I'll be talking about how to use a microscope.
  (هفته آينده درباره نحوه استفاده از ميکروسکوپ صحبت خواهم کرد)
 • b) Be + to + verb
  Iranian president is to visit Russia.
  (رئيس جمهور ايران از روسيه بازديد می‌کند)
 • c) Be + about + to + verb
  The mayor is about to announce the result of election.
  (شهردار به زودی نتايج انتخابات را اعلام خواهد کرد)
FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7