آموزش گرامر انگلیسی: زمان حال کامل

آموزش گرامر انگلیسی: زمان حال کامل

تاریخ نگارش: 1395/12/21 - 13475 بازدید
تعریف:
زمان حال کامل برای "کاری که به تازگی کامل، تمام شده یا انجام شده" یا "یک کار تمام شده که بر روی زمان حال تاثیر می گذارد" یا "چیزی که هرگز، یکبار، یا چندین بار تا زمان صحبت اتفاق افتاده" بکار می رود.
ساختار
آموزش-گرامر-انگلیسی-زمان-حال-کامل

چند مثال:
 • We've been to Paris.
 • He hasn't lived in Paris.
 • Have you met him yet?

کاربرد
1- برای بيان عملی که در گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد:
آموزش-گرامر-انگلیسی-زمان-حال-کامل


 • I have studied English since 1990.
  (از سال 1990 به مطالعه انگليسی پرداخته‌ام)
 • She's lived in Tehran for 10 years.
  (او به مدت 10 سال در تهران زندگی کرده است)
 • How long have you lived in Tehran?
  (چه مدتی در تهران زندگی کرده‌ايد؟)
 • I've lived in Tehran all my life.
  (همه عمرم را در تهران زندگی کرده‌ام)
یک نکته
توجه‌ داشته ‌باشيد که در زمان حال کامل، غالباً از اصطلاحات زمانی خاصی مانند since و for استفاده می‌شود.
for نشان دهنده دوره‌ای از زمان است که تا کنون ادامه داشته است، ولی since با مقطعی از زمان به کار می‌رود و به معنی «از آن زمان تا کنون» می‌باشد:
آموزش-گرامر-انگلیسی-زمان-حال-کامل

2- برای بیان تجربه‌ای که در زمانی در زندگی شخصی اتفاق افتاده است. در واقع اين عمل در گذشته روی داده و به پايان رسيده است، اما آثار آن هنوز محسوس است. اين که اين عمل يا تجربه چه موقعی روی داده، مهم نيست:
 • I have never been to England.
  (من هرگز به انگلستان نرفته‌ام)
 • She has had several operations up to now.
  (تا کنون چندين عمل جراحی داشته است)
 • He's written a lot of short stories.
  (او داستانهای کوتاه زيادی نوشته است)

3- برای بيان عملی که در گذشته نزديک اتفاق افتاده ولی اثر آن در زمان حال مشاهده می‌شود. در اين حالت از yet، already، still و just بسيار استفاده می‌کنيم:
توجه:از already بيشتر در جملات مثبت و از yet بيشتر در جملات منفی و پرسشی استفاده می‌شود.
 • I've just had a sandwich. (من تازه يک ساندويچ خورده‌ام)
 • I've already seen the movie. (اين فيلم را قبلاً ديده‌ام)
 • The bus hasn't arrived yet. (اتوبوس هنوز نرسيده است)
 • I still haven't finished my homework. (هنوز تکاليفم را تمام نکرده‌ام)

چند نکته
1- اگر ارتباطی با زمان حال موجود نيست (مثلاًچيزهايی که مدتها قبل اتفاق افتاده‌اند) از حال کامل استفاده نکنيد.
 • Hafiz was a Persian poet. He wrote many poems.
 • but: My father is a writer. He has written many books.

در مثال اول از گذشته ساده استفاده کرديم تا نشان دهيم که او (حافظ) ديگر شعر نمي‌نويسد، ولی در مثال دوم برای اينکه نشان دهيم که او هنوز کتاب می‌نويسد از حال کامل استفاده کرديم.
2- ما از حال کامل بری ارائه اطلاعات جديد استفاده مي‌کنيم. ولی اگر بخواهيم به صحبتمان درباره آن ادامه دهيم، معمولاً از گذشته ساده استفاده می‌کنيم:
 • A: "Ben has broken his leg."
 • B: "Really? How did that happen?"
 • A: "He fell off a ladder."
FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7