دویدن در زبان انگلیسی با چه کلماتی بیان می شود؟

دویدن در زبان انگلیسی با چه کلماتی بیان می شود؟

تاریخ نگارش: 1398/11/12 - 9628 بازدید
برای بیان دویدن در زبان انگلیسی از واژه های مختلفی استفاده می شود. هریک از این واژه ها کاربرد خاصی دارند. در این مقاله با این افعال و نکات مهم گرامر زبان انگلیسی در استفاده از آن ها آشنا می شوید.
فعل run برای توصیف حرکت سریع تر از راه رفتن در زبان انگلیسی به کار می رود. این فعل هم به دویدن به عنوان نوعی ورزش اطلاق می شود و هم به دویدن به دلیل عجله داشتن:
I was late so I had to run for the train.
دیر کرده بودم بنابراین مجبور بودم بدوم تا به قطار برسم.

فعل jog به معنای دویدن پیوسته و آرام به عنوان نوعی ورزش یا تمرین بدنی است:
She jogs every morning to keep fit.
او برای حفظ آمادگی بدنی اش هر روز صبح آهسته می دود.

دو فعل trot و gallop را عمدتاً برای اشکال مختلف دویدن اسب به کار میرند. فعل trot به معنی راه رفتن سریع اسب با قدم های کوتاه است:
The pony started to trot more steadily.
تاتو (اسب کوتوله) با آرامش بیشتری شروع کرد به یورتمه رفتن.

و فعل gallop به معنی دویدن سریع اسب است:
A solitary horse galloped around the field.
یک اسب بدون سوار دور و بر مزرعه به تاخت / چهارنعل می رفت.

فعل زبان انگلیسی race به ضرورت دویدن اشاره دارد. این ضرورت همیشه به دلیل شرکت در مسابقه نیست:
She raced to the window to stop the child from climbing out.
او به سرعت دوید سمت پنجره تا نگذارد بچه از پنجره به بیرون بیفتد.

در زبان انگلیسی فعل sprint به معنی طی کردن مسافتی کوتاه با دو و با شتاب تمام است:
I sprinted across the square the station.
از میدان پریدم (به سرعت دویدم) به سمت ایستگاه .
FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7