کاربردهای that در زبان انگلیسی

کاربردهای that در زبان انگلیسی

تاریخ نگارش: 1398/11/8 - 10484 بازدید
در این مقاله به بررسی کاربردهای that در زبان انگلیسی می پردازیم.
از that در موارد زیر استفاده می شود:
1. از that برای ارجاع به کسی یا چیزی که قبلاً درباره ی آن صحبت شده است استفاده می کنیم:
Do you remember that Mr. Hoskins who came to dinner?
آن آقای هاسکینز را که شام به خانه ما آمده بود را به یاد می آورید؟

I’ve got that pain in my back again.
دوباره آن کمر درد به سراغم آمده.

2. از that برای ارجاع به موضوع یا وضعیتی که در جمله یا جمله های قبل به آن اشاره شده است استفاده می کنیم:
Do you remember when we went to Norway? That was a good trip.
یادت می آید رفتیم نروژ؟ (آن) خیلی سفر خوبی بود.

3. وقتی بخواهیم درباره ی کسی یا چیزی شروع به صحبت کنیم و اطلاعاتی درباره ی آن شخص یا آن چیز بدهیم از that استفاده می کنیم:
That person who violates the law will suffer in his career.
آن آدمی که قانون را زیر پا میگذارد، در کارش لطمه می خورد.

4. وقتی بخواهیم به یک دوره ی زمانی خاص اشاره کنیم از that استفاده می کنیم:
They left for Spain that morning.
آن روز صبح آنها به اسپانیا رفتند.

I was living with my parents at that time.
آن موقع من با پدر و مادرم زندگی می کردم.

5. از that برای اشاره به کسی یا چیزی که از نظر مکانی به گوینده نزدیک نیست استفاده می شود:
Look at that child standing there.
به آن بچه ای که آنجا ایستاده است نگاه کن.

How much are those apples?
آن سیب ها چندند؟

6. وقتی بخواهیم کسی را بشناسیم یا بخواهیم کسی را به دیگری بشناسانیم از that استفاده می کنیم:
Who’s that with you?
چه کسی همراه شماست؟

That’s my wife you were talking to.
آن که با وی صحبت می کردید همسر من است.

7. that می تواند نقش معرفه سازی the را ایفا کند؛ یعنی زمانی که فکر می کنیم مخاطب می داند که ما راجع به چه کسی یا چه چیزی صحبت می کنیم:
did you get that cheque I sent?
ان چکی را که فرستادم گرفتی؟

I really thought I was something when I wore that hat and my leather shoes.
وقتی آن کلاه را سرم گذاشتم و کفش های چرمی ام را پوشیدم، خیال کردم واقعاً کسی شده ام.
FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7