نکات مهم گرامر زبان انگلیسی در استفاده از shall

نکات مهم گرامر زبان انگلیسی در استفاده از shall

تاریخ نگارش: 1398/10/21 - 9019 بازدید
آیا نکات مهم گرامر زبان انگلیسی shall را می شناسید؟ Shall یکی از افعال وجه نما است که در موارد زیر به کار می رود:

1. وقتی بخواهیم به کسی پیشنهادی بدهیم یا نظر او را در مورد چیزی بدانیم از shall I یا Shall we استفاده می کنیم :
Shall we go out for dinner tonight?
می آیید امشب برای شام برویم بیرون؟

Shall I open the window?
می شود پنجره را باز کنم؟

2. وقتی بخواهیم بگوییم قصد انجام دادن کاری را داریم از I shall یا We shall استفاده می کنیم:
I shall come back soon.
من زود بر می گردم.

3. اگر بخواهیم بگوییم چیزی حتما اتفاق می افتد از I shall یا We shall استفاده می کنیم:
This time next week I shall be in Scotland.
من هفته ی دیگر این موقع در اسکاتلند هستم.

4. اگر در یک سخنرانی یا متن نوشتاری از I shall یا We shall استفاده شود بدان معنا است که سخنران یا نویسنده قصد دارد در بخش یا بخش های بعدی به آن موضوع بپردازد:
In chapter 3, I shall describe some of the documentation that I gathered.
در فصل سوم به برخی از شواهدی که جمع آوری کرده ام می پردازم.

5. اگر بخواهیم بگوییم انجام دادن یا ندادن کاری از لحاظ قانونی الزامی است می توانیم از shall یا shall not استفاده کنیم:
All payments shall be made in cash.
همه ی پرداخت ها باید نقدی باشد.

6. در زبان انگلیسی وقتی بخواهیم به کسی بگوییم که او می تواند کاری را انجام دهد یا می تواند چیزی را که می خواهد داشته باشد، از You shall استفاده می کنیم :
You shall go to the ball, Cinderella.
سیندرلا، تو می توانی به مجلس رقص بروی.

7. می توانیم shall را با افعالی همچون look forward to و hope به کار ببریم تا صورت مؤدبانه تری به عبارت ها بدهیم:
I shall look forward to meeting you next week.
امیدوارم هفته ی آینده شمارا ملاقات کنم.

8. وقتی بخواهیم راجع به نتیجه یا پیامد احتمالی کاری یا موقعیت خاصی در زبان انگلیسی صحبت کنیم از shall استفاده می کنیم:
This is our last chance and we shall need to take it if we are to compete and survive.
این اخرین شانس ما است و اگر قرار باشد رقابت کنیم و بمانیم باید از این فرصت ها استفاده کنیم.

توضیح 1: shan’t صورت کوتاه شده ی shall not است.
توضیح 2: در زبان انگلیسی گفتاری به جای will یا shall از صورت کوتاه شده ی آن ها یعنی –‘ll استفاده می شود:I’ll , we’ll .
نکته ی مهم گرامر زبان انگلیسی: امروزه در انگلیسی تمایز سنتی بین shall و will تقریباً از بین رفته است و shall به ویژه در انگلیسی آمریکایی چندان کاربرد ندارد. در حال حاضر shall فقط با I و we به کار می رود و دراین حالت جمله رسمی
و قدیمی به نظر می رسد. امروزه انگلیسی زبانان به جای گفتن “I shall be late.” ترجیح می دهند بگویند: “I will be late.“
FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7