پیر و سالخورده به زبان انگلیسی

پیر و سالخورده به زبان انگلیسی

تاریخ نگارش: 1398/10/7 - 8853 بازدید
بیان سن زیاد و سالخوردگی در زبان انگلیسی با واژه های مختلفی امکان پذیر است که هرکدام کاربرد متفاوتی دارند. در این مقاله به بررسی تفاوت این کلمات و بررسی گرامر کاربردی هریک می پردازیم.
از مقایسه ی صفت های old ، aged ، elderly ، ancient و antique می توان دریافت که هر یک از آن ها علیرغم شباهت های معنایی، کاربرد متفاوتی دارند.

صفت old برای انسان ها، حیوانات و اشیا به کار می رود و بیانگر آن است که شخص، حیوان یا چیز مورد بحث برای مدتی طولانی زندگی کرده یا وجود داشته است:
یک پیرزن / زن سالخورده an old woman
یک سگ پیر an old dog
یک کلیسای قدیمی an old church

عبارت وصفی old friend به کسی اطلاق می شود که شخص مدت زیادی با او آشنا بوده است. البته این بدان معنا نیست که آن کس لزوماً پیر است:
Kate’s an old friend of mine. we were at school together.
کِیت دوست قدیمی من است، ما در مدرسه با هم بودیم.

صفت old به معنای سابق یا پیشین نیز هست:
He was much happier at his old school.
او در مدرسه ی قبلی اش شادتر بود.

my sister’s old boyfriend
دوست پسر سابق خواهرم .

صفت aged خیلی رسمی تر از صفت old است و برای توصیف افراد بسیار پیری به کار می رود که احتمالاً دچار ضعف نیز شده اند:
she had two aged aunts.
او دو عمه ی سالخورده دارد.

صفت elderly کلمه ای است مؤدبانه برای توصیف اشخاص پیر و اغلب در زبان رسمی به کار می رود:
There are increasing numbers of elderly people in western societies.
در جوامع غربی شمار افراد سالخورده رو به افزایش است.

عبارت اسمی older people و یا older person را هنگامی به کار می برند که بخواهند به شکلی مؤدبانه بگویند شخص جوان نیست:
Many older people in Britain live alone on low incomes.
در بریتانیا بسیاری از سالمندان به تنهایی و با درآمد کم زندگی می کنند.

صفت های ancient و antique معمولاً برای اشیا به کار می روند. چیزی را که هزاران سال قبل وجود داشته است، با صفت ancient توصیف می کنند:
The ancient Persian novelization
تمدن ایران باستان

She’s studying ancient history.
او در رشته ی تاریخ باستان تحصیل می کند.

صفت antique برای شئ‌ای به کار می رود که از گذشته های دور باقی مانده و بنابراین با ارزش است:
He collects antique furniture.
او وسایل خانگی عتیقه جمع آوری می کند.
Olde املای قدیمی old است که امروز فقط جلوی اسم مغازه ها، مهمان خانه ها و غیره به کار می رود تا حالت سنتی و جذاب تری به آن ها بدهد.
FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7