کاربرد such در زبان انگلیسی

کاربرد such در زبان انگلیسی

تاریخ نگارش: 1398/9/29 - 8650 بازدید
در این مقاله به بررسی کاربرد such در زبان انگلیسی و بیان نکات مهم گرامر زبان انگلیسی در استفاده از such می پردازیم.
1. وقتی بخواهیم درباره ی کسی یا چیزی صحبت کنیم که قبلاً به آن اشاره کرده ایم، می توانیم از such استفاده کنیم:
How can we believe such a story? It doesn’t seem to make sense.
چطور می توان چنین داستانی را باور کرد؟ با عقل جور در نمی آید.

2. وقتی بخواهیم درباره ی کسی یا چیزی صحبت کنیم که شبیه به کسی یا چیزی است که قبلا درباره اش حرف زده ایم:
Such behavior is just not acceptable in this school.
چنین رفتاری در این مدرسه به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.

3. وقتی بخواهیم روی مقدار چیزی یا چشمگیر بودن آن تأکید کنیم از such استفاده می کنیم:
They’re such nice people.
آن ها چقدر آدم های خوبی هستند.

The force of the explosion was such that windows were blown out.
شدت انفجار به قدری بود که شیشه ی پنجره ها را خرد کرد.

توضیح 1: such را می توان هم با اسم شمار پذیر (countable) و هم با اسم شمارناپذیر (uncountable) زبان انگلیسی به کار برد. اگر such با اسم شمار پذیر مفرد به کار رود، باید بعد از such و قبل از اسم، حرف نکره ی a یا an به
کار رود:
I would oppose such a decision.
من با این تصمیم مخالفم.

It’s such a tiny kitchen that I don’t have to do much to keep it clean.
این آشپزخانه آن قدر کوچک است که تمیز کردنش برای من زحمت زیادی ندارد.

توضیح 2: اگر such با اسم شمارش پذیر جمع و یا اسم شمارش ناپذیر در جمله زبان انگلیسی به کار رود، نیازی به استفاده از حرف نکره نیست:
Such offenders deserve severe punishment.
این گونه خلافکاران مستوجب مجازات سخت هستند.

This issue was of such importance that we could not afford to ignore it.
این مسئله از چنان اهمیتی برخوردار بود که نمی توانستیم به سادگی از آن بگذریم.
FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7