کاربرد unique در زبان انگلیسی

کاربرد unique در زبان انگلیسی

تاریخ نگارش: 1398/9/15 - 7946 بازدید
کلمه ی unique را هنگامی به کار می بریم که قصد داریم شخص یا چیزی را معرفی کنیم که از ویژگی و کیفیتی برخوردار است که آن را از دیگر اشخاص و چیزهای دیگر متمایز می سازد.
His interpretation of the original screenplay is quite unique.
برداشت او از فیلم نامه ی اصلی بسیار بی نظیر است.

A style of folk art unique to these tribes’ people.
یک سبک هنر عامیانه خاص افراد این قبیله.

کلمه ی only را وقتی به کار می بریم که بخواهیم بگوییم در حال حاضر فقط یک نمونه از چیز بخصوصی در دسترس است:
She was the only woman doctor in the district.
او تنها پزشک زن در این منطقه است.

After the attack, only one building was left standing.
پس از حمله تنها یک ساختمان پابرجا مانده بود.

نکته ی دستوری: کلمه ی unique هرگاه قبل از صورت مفرد اسم بیاید حرف تعریف a می گیرد، ولی کلمه only هرگاه قبل از صورت مفرد اسم بیاید حرف تعریف the می گیرد:
This is a unique opportunity / the only opportunity I’ll get.
این یک فرصت بی نظیر / تنها فرصتی است که نصیبم خواهد شد.
FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7