عدد صفر در زبان انگلیسی

عدد صفر در زبان انگلیسی

تاریخ نگارش: 1398/8/25 - 13417 بازدید
آیا می دانید در زبان انگلیسی چه واژه ای معادل عدد صفر است؟ در زبان انگلیسی واژه های مختلفی به معنای صفر مورد استفاده قرار می گیرند. هریک از این واژه ها کاربرد خاصی دارند.
عدد (صفر) در زبان انگلیسی نام های مختلفی دارد: naught، zero، nil و o. Zero بیشتر در نوشته های علمی و نیز در اشاره به درجه ی حرارت به کار می رود:
The government wants to achieve zero inflation.
دولت می خواهد تورم را به صفر برساند.

The temperature here rarely falls below zero.
اینجا درجه ی حرارت به ندرت به زیر صفر می رسد.

Naught بیشتر در زبان انگلیسی بریتانیایی به معنی صفر به کار می رود:
A million is I followed by six naught (=1,000,000).
یک میلیون یعنی عدد 1 با شش صفر به دنبالش.

در زبان انگلیسی وقتی بخواهند شماره ی تلفن، شماره ی حساب بانکی و مانند آن را بخوانند یا بگویند، معمولاً صفر را مانند o تلفظ می کنند:
The code is four, seven, double O, five (=47005).
رمز، چهار، هفت ، دو تا O (او)، پنج است.

وقتی درباره ی نتیجه ی مسابقات تیمی مانند فوتبال در زبان انگلیسی صحبت می‌کنند صفر را nil می گویند:
three nil (3-0)
سه هیچ / سه به صفر
Nil علاوه بر کاربرد بالا در جاهای دیگر نیز ممکن است به معنای صفر به کار رود:

The prospects of getting work were nil.
احتمال پیدا کردن کار صفر بود.

در زبان انگلیسی آمریکایی از zero می توان در همه ی موارد بالا استفاده کرد.
FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7