انواع پله در زبان انگلیسی

انواع پله در زبان انگلیسی

تاریخ نگارش: 1398/8/18 - 8844 بازدید
انواع پله در زبان انگلیسی با واژه های مختلفی بیان می شوند. در این مقاله به معرفی انواع پله در زبان انگلیسی و بیان نکات مهم گرامر زبان انگلیسی در استفاده از آن ها می پردازیم.
کلمه ی stairs و عبارت flights of stairs به معنای پلکان داخل ساختمان است :
As the lift was not working, we started to climb the stairs.
چون آسانسور کار نمی کرد ما شروع کردیم از پله ها بالا رفتیم.

کلمه ی staircase به راه پله، نرده ها و دیوارهای دور آن اطلاق می شود:
We must redecorate the staircase.
باید راه پله ها را دوباره نقاشی (دکور) کنیم.

پلکان مارپیچ: a spiral staircase
پلکان سنگی: a stone staircase

کلمه ی steps و عبارت flight of steps اغلب به پلکان خارج از ساختمان اطلاق می شود:
I’ll meet you on the steps of the museum.
شما را روی پله های موزه دیدار خواهم کرد.

A short flight of steps led up to the door.
بالا رفتم از چند پله شما را به یک در هدایت می کند.

She was sitting on the bottom step of the staircase.
او روی پله ی پایینی (راه پله ها) نشسته بود.

There are 150 steps to the top of tower.
تا بالای برج 150 پله هست.
FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7