کاربرد everybody در زبان انگلیسی

کاربرد everybody در زبان انگلیسی

تاریخ نگارش: 1398/7/20 - 9035 بازدید
کاربرد everybody در زبان انگلیسی زیاد است. این واژه به تنهایی معنای هر یا هر کدام را می دهد اما اگر با کلمات دیگر زبان انگلیسی ترکیب شود، معنای کاملا متفاوتی می دهد.
Everybody، everyone، everything و everywhere همیشه با فعل مفرد زبان انگلیسی به کار می روند:
Everybody has gone home.
همه رفتند خانه
بنابراین غلط است اگر گفته شود:
Everybody have gone home.

اما ضمایری که به دنبال آن ها می آیند معمولاً به صورت جمع هستند ، مثل they ،their وthem .
Does everybody know what they want?
آیا همه می دانند که چه می خواهند؟

Has everybody got their tickets?
همه بلیت هایشان را گرفته اند؟

I hope everybody has brought their passports with them.
امیدوارم که همه پاسپورت هایشان را با خود آورده باشند.

معمولاً پس از everybody یا everyone در جمله زبان انگلیسی نمی توان از not استفاده کرد، به جای آن با توجه به آنچه می خواهیم بگوییم، باید از صورت های not everybody یا not everyone یا no one یا nobody استفاده کنیم:
Not everybody here is a vegetarian.
در اینجا همه ی افراد گیاه خوار نیستند.
هیچگاه نمی توانیم بگوییم:
Everyone here isn’t a vegetarian.
FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7