یادگرفتن در زبان انگلیسی با چه کلماتی بیان می شود؟

یادگرفتن در زبان انگلیسی با چه کلماتی بیان می شود؟

تاریخ نگارش: 1398/7/6 - 8112 بازدید
در زبان انگلیسی واژه های مختلفی برای بیان یادگرفتن و آموزش دیدن مورد استفاده قرار می گیرد. هریک از این واژه ها کاربرد ویژه ای دارند که در مکالمه زبان انگلیسی و همچنین نوشتن، باید به نکات گرامری آن ها توجه کرد.

Know
یکی از معانی know در زبان انگلیسی ” بلد بودن “ است. در این کاربرد، معمولاً پس از know واژه how و به دنبال آن مصدر با to  می آید:
I know how to swim.
من میدانم که چطور شنا کنم.

She knows how to cook.
او آشپزی بلد است.
باید توجه داشت که در این کاربرد کلمه ی how را نمی توان حذف کرد. بنابراین جمله های زیر غلط اند:
She knows to cook.
I know to swim.

عبارت find out در زبان انگلیسی حاکی از آن است که شخص آگاهانه در پی کسب اطلاع درباره ی کسی یا چیزی است:
I use my dictionary to find out the correct pronunciation.
من از فرهنگ (لغت) خودم برای پیدا کردن تلفظ صحیح کلمات استفاده می کنم.
در جمله ی بالا نمی توان فعل know را به جای find  به کار برد.
در زبان انگلیسی عبارت get to know about گویای این است که شخص به طور اتفاقی به اطلاعاتی درباره ی کسی یا چیزی دست یافته است:
During the visit we got to know something about the American way of life.
در طول سفرمان چیزهایی درباره ی راه و رسم زندگی آمریکایی دستگیرمان شد.

عبارت get to know a person بیانگر آشنایی اتفاقی با کسی است.
فعل learn هم به معنای پی بردن و خبردار شدن است ، مثال :
I learnt the news that he had won a prize.
خبردار شدم که او برنده ی جایزه ای شده بود.

و همینطور به معنای سعی در فهم چیزی است که یا خود به آن پی برده ایم یا به ما آموخته اند:
I’m trying to learn the names of all the students in my class.
دارم سعی می کنم نام همه ی دانش آموزان کلاسم را یاد بگیرم.

فعل study مبین یادگیری چیزی مخصوصاً در مدرسه، دانشگاه و مانند آن است:
Gina is studying engineering at London University.
جینا در دانشگاه لندن مهندسی می خواند.

FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7