واژه kind در زبان انگلیسی

واژه kind در زبان انگلیسی

تاریخ نگارش: 1398/6/30 - 8732 بازدید
در زبان انگلیسی کلمه ی kind در ترکیبات مختلف و با معانی متفاوتی مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال kindly در محیط های رسمی برای بیان در خواست مودبانه به زبان انگلیسی مورد استفاده قرار می گیرد، در حالی که در محیط های خودمانی نشان دهنده خشم گوینده است. برای یادگیری تفاوت های کاربردی کلمات و آموزش گرامر زبان انگلیسی با ما همراه باشید.

Kind of
به دنبال kind of و sort of اسم به صورت مفرد می آید:
What kind of / sort of tree is that?
آن چه نوع درختی است؟
در سبک نوشتاری رسمی زبان انگلیسی، به دنبال صورت جمع kind of و  sorts of نیز اسم به صورت مفرد می آید:
There are different kinds of / sort of snake in south America.
در آمریکای جنوبی انواع مختلف مار وجود دارد.
ولی در سبک غیر رسمی، اسم به صورت جمع می آید:
I saw all kinds of / sorts of snakes in south America.
من انواع بسیاری از مارها در آمریکای جنوبی را دیدم.

Kindly
در زبان انگلیسی تقاضاهای از نوع would you kindly ….? و kindly shut the door در محیط های رسمی، مؤدبانه محسوب می شوند، اما در موقعیت های خودمانی و غیر رسمی همین عبارات حاکی از ناراحتی و عصبانیت گوینده است. در چنین موقعیت هایی عبارت possibly could you …?  معمول تر است.
کلمه ی kindly یا قید است برای صفت، مانند:
He kindly opened the door for me.

با مهربانی در را برایم باز کرد.
یا صفت است مانندخود kind، که درآن صورت معنای آن با معنای kind اندکی تفاوت دارد:
She is a kindly person.
او آدم مهربانی است.

صفت kindly ویژگی های ذاتی و طبیعی شخص را می رساند؛ اما کلمه ی kind اگر چه ممکن است گاهی همین معنا را برساند، ولی غالباً مبین رفتار شخص در یک موقعیت معین است:
It was kind of you to help me.
لطف کردید به من کمک کردید.

She’s often kind to me.
او بیشتر وقت ها با من مهربان است.

درست نیست اگر بگوییم:
She’s often kindly to me.

FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7