صفت great در زبان انگلیسی چه کاربردی دارد؟

صفت great در زبان انگلیسی چه کاربردی دارد؟

تاریخ نگارش: 1398/6/16 - 8203 بازدید
در زبان انگلیسی عباراتی مانند a large number / amount / quantity of بیشتر در موقعیت های رسمی به کار می روند و معنای "مقدار زیادی" را می رسانند:

They spent a large amount of money on their daughter’s wedding.
آن ها برای عروسی دخترشان پول زیادی خرج کردند.

در زبان انگلیسی برای توصیف کسی یا چیزی که اهمیت یا عظمت زیادی دارد از صفت great استفاده می کنیم:
A great artist
یک نقاش بزرگ

The great Pacific Ocean
اقیانوس کبیر یا اقیانوس آرام

Peter the Great was a Russian ruler.
پطر کبیر فرمانروای روسی بود.

صفت Great را همراه با اسامی غیر قابل شمارش نیز می توان به کار برد. مثال های زیر را ببینید:
It gives me great pleasure to announce the winner.
اعلام برنده برای من موحب خرسندی بسیار است.

He was in great pain.
خیلی درد داشت.

همچنین در زبان انگلیسی از صفت غیر رسمی تر Great big به معنای خیلی بزرگ یا گنده استفاده می شود:
A great big dog come running towards us.
یک سگ گنده سمت ما می دوید.

FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7