نکات کاربردی استفاده از neither و either

نکات کاربردی استفاده از neither و either

تاریخ نگارش: 1398/6/9 - 7658 بازدید
در این مقاله نکات کاربردی استفاده از neither و either را به شما خواهیم آموخت. در زبان انگلیسی دو واژه neither و either به معنی هیچ یک است و هر کدام کاربردهای متفاوتی دارند. با توجه اسم استفاده شده در جمله مورد نظر باید از خود این کلمات یا ترکیبات آن ها استفاده کنید. در این پست نکات کاربردی گرامر زبان انگلیسی در استفاده از این واژه ها را به شما می آموزیم.
به دنبال neither و either در جمله، اسم و فعل به صورت مفرد می آیند:
Neither candidate is suitable for the job
هیچ یک از آن دو داوطلب برای آن شغل مناسب نیستند.

Either candidate is suitable for the job.
هر یک از آن دو داوطلب برای آن شغل مناسب اند.

در ترکیبات آنها شامل neither of، either of، none of و any of، اسم به صورت جمع و فعل به صورت مفرد یا جمع می آید، ولی در گفتار روزمره فعل جمع رایج تر است :
Neither of my friends has / have a car.
هیچ یک از دوستان من ماشین ندارند.

Does / do either of you like strawberries.
آیا کسی از شما توت فرنگی دوست دارید؟

None of the girls speaks / speak a foreign language.
هیچ کدام از دختر ها زبان خارجی بلد نیستند؟

Does / do any of the children play a musical instrument?
آیا هیچ کدام از این بچه ها بلدند یک سازی بزنند؟

به دنبال اصطلاح neigher … nor نیز فعل زبان انگلیسی می تواند به صورت مفرد یا جمع باشد:
Neither the television nor the video works / work properly.
نه تلویزیون و نه ویدئو هیچ کدام درست کار نمی کنند.

FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7