جایگاه always کجای جمله زبان انگلیسی است؟

جایگاه always کجای جمله زبان انگلیسی است؟

تاریخ نگارش: 1398/6/3 - 8492 بازدید
از مهمترین نکات گرامری زبان انگلیسی که باید به آن توجه ویژه ای کرد محل قرار گرفتن کلمات در جمله است. در زبان انگلیسی با توجه به نوع کلمه محل قرار گرفتن آن در جمله نیز متفاوت است. در این مطلب به جایگاه always در جمله زبان انگلیسی می پردازیم.
کلمه ی always معمولاً پس از اولین فعل کمکی یا فعل وجهی و پیش از فعل اصلی می آید:
You should always be careful walking alone at night.
موقعی که شب تنها پیاده روی می کنید، باید همیشه احتیاط کنید.

He always had a room of his own.
او همیشه یک اتاق برای خودش داشت.

He always wanted a room of his own.
همیشه دلش می خواست اتاقی برای خودش داشته باشد.

اما جمله های زیر غلط هستند:
You should be always careful walking alone at night.
He had / wanted always a room of his own.

هرگاه یکی از صیغه های فعل to be، فعل اصلی جمله باشد، کلمه ی always بعد از آن می آید:
I am always hungry.
من همیشه گرسنه ام.

باید توجه داشت که این کلمه همواره با یک (l) و به صورت always نوشته می شود و صورت های allways یا all ways غلط هستند.

FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7