نکات کاربردی گرامر زبان انگلیسی در استفاده از few

نکات کاربردی گرامر زبان انگلیسی در استفاده از few

تاریخ نگارش: 1398/5/26 - 7845 بازدید
اگر بخواهیم از "مقدار خیلی کم" در زبان انگلیسی صحبت کنیم، با توجه به اسمی که مد نظر ماست باید واژه مناسب را انتخاب کنیم. آیا اسم قابل شمارش است یا غیرقابل شمارش؟ آیا جمله مثبت است یا منفی؟

در زبان انگلیسی برای سخن گفتن از مقدار، اگر اسم هم قابل شمارش و هم در حالت جمع باشد از few یاa few  و اگر غیرقابل شمارش باشد از little یا a little استفاده می‌کنیم.
A few معنای مثبت دارد و به معنی "تعداد نه چندان زیاد ولی قابل توجه" است:
Yes, I do know a few words of French
بله، چند کلمه ای فرانسه بلدم .

There are a few beers left in the fridge.
چند تایی آبجو در یخچال باقی مانده است.

Few در زبان انگلیسی معنای منفی دارد و به معنای "تعداد اندک و غیر قابل توجه" است:
I’m afraid I know few words of French.
متأسفانه خیلی کم فرانسه بلدم.

کاربرد few بدون a نسبتاً رسمی است و اغلب به همراه very به کار می رود:
Very few people come here now.
این روزها خیلی کم اند کسانی که به اینجا بیایند.

کلماتی که زمان را در زبان انگلیسی بیان می کنند تقریباً همیشه با a few به کار می‌روند:
بعد از چند دقیقه after a few minutes
چند سال پیش  a few years before

A little در زبان انگلیسی معنای مثبت دارد و به معنای "مقدار نه چندان زیاد ولی قابل توجه" است:
Fortunately, he still had a little money left.
خوشبختانه هنوز مقداری پول برایش مانده بود.

در انگلیسی بریتانیایی غیر رسمی تر، a bit معنایی مشابه a little دارد:
Don’t worry, you’ve got a bit more time to get the work done.
ناراحت نباش، یک کم دیگر وقت داری که کار را تمام کنی.

Little معنای منفی دارد و به معنای "مقدار اندک یا غیر قابل توجه و کم" است:
Unfortunately, he now had little money left.
متاسفانه آن وقت پول کمی برایش مانده بود.

این کاربرد نیز تقریباً رسمی است و گویشوران زبان انگلیسی معمولاً از کاربرد little به تنهایی پرهیز می کنند و معمولاً به جای آن از very little استفاده می کنند.

FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7