آوردن و بردن در زبان انگلیسی

آوردن و بردن در زبان انگلیسی

تاریخ نگارش: 1398/5/19 - 8503 بازدید
اگر در زبان انگلیسی بخواهیم در مورد آوردن یا بردن چیزی به جایی صحبت کنیم از چه واژه هایی استفاده می کنیم؟ واژه های مختلفی در زبان انگلیسی برای بیان این موضوع می توان استفاده کرد.
در زبان انگلیسی فعل bring یعنی با خود آوردن چیزی یا کسی به جایی که اکنون در آن هستیم، یا به خانه ی خود یا به جایی که داریم درباره اش صحبت می کنیم:
They come to my party and brought me a present.
آن ها به مهمانی من آمدند و برایم هدیه ای آوردند.

When I’m next in San Francisco, bring your fiancé to see me.
دفعه ی دیگر وقتی آمدم به سان فرانسیسکو، نامزدت را بیاور مرا ببیند.

Have you brought your camera?
دوربینت را آورده ای؟

همچنین فعل bring در زبان انگلیسی به معنی آوردن چیزی برای کسی که با او یا درباره ی او صحبت می کنیم نیز بکار می رود:
Hold on, I’ll bring you a towel.
صبر کن برایت حوله بیاورم.

They brought her everything she needed.
هرچه احتیاج داشت برایش آوردند.

در فعل take، جهت حرکت بر خلاف فعل bring است، یعنی از سوی گوینده به سوی کسی که با او یا درباره ی او صحبت می کند:
We went to her party and took her a present.
ما به مهمانی اش رفتیم و هدیه ای برایش بردیم.

When I’m in san Francisco I’ll take you to Alcatraz.
وقتی در سانفرانسیسکو هستم شما را به آلکاتراز می برم.

Take you camera when you go out.
وقتی (از خانه) بیرون می روی دوربینت را بردار.

Can you take me home now?
می توانی الان مرا برسانی خانه؟

فعل fetch در زبان انگلیسی بریتانیایی به معنی (رفتن و چیزی یا کسی را آوردن) است:
Can you fetch Janice from the station?
می توانی بروی جانیس را از ایستگاه بیاوری؟

فعل carry هیچ تصوری از جهت حرکت به ما نمی دهد، ولی تلویحاً به این معنی است که شما چیزی را در بغل یا با دست های خود گرفته اید و حمل می کنید:
Will you carry the baby for me?
بچه را می آوری پیش من؟

FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7