Next و Nearest چه تفاوتی دارند؟

Next و Nearest چه تفاوتی دارند؟

تاریخ نگارش: 1398/5/12 - 8638 بازدید
در این مقاله به بررسی این سوال که next و nearest چه فرقی دارند می پردازیم. واژه next در زبان انگلیسی در کاربرد عام به معنی “بعدی” مورد استفاده قرار می گیرد. در جملات مختلف زبان انگلیسی می توان از این کلمه برداشت های متفاوتی داشت. به عنوان مثال هنگامی که در مطب دکتر در مورد نفر بعدی صحبت می شود، منظور شماره بعد از شماره ای است که اکنون پیش پزشک است. واژه nearest نیز به معنای نزدیکترین، کاربردهای مختلفی در زبان انگلیسی دارد.
در زبان انگلیسی صورت (the) next به معنای «(مورد) بعدی» در سلسله ای از رخدادها، مکان ها یا اشخاص است:
When is your next appointment?
قرار بعدی شما کی است؟

Turn left at the next traffic lights.
چراغ راهنمایی بعدی بپیچید سمت چپ.

Who’s next?
نفر بعدی کیه؟ (نوبت کیه؟)

همچنین صورت (the) nearest در زبان انگلیسی به معنای "نزدیک ترین (مورد)" به لحاظ زمانی یا مکانی است:
My party will be on the Saturday nearest to my birthday.
مهمانی من روز شنبه ای خواهد بود که به روز تولدم نزدیک تر است.

Where’s the nearest supermarket?
نزدیک ترین فروشگاه کجاست؟

حروف اضافه ی nearest (to) و next (to) در زبان انگلیسی دو معنای متفاوت را ارائه می دهند که در دو جمله ی زیر قابل مشاهده است:
Janet’s sitting nearest (to) the window.
بیانگر این که ژانت از همه کس به پنجره نزدیک تر است.

Sarah’s sitting next to the window.
بیانگر این که سارا پهلوی پنجره نشسته است.

FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7