انواع نگاه در زبان انگلیسی

انواع نگاه در زبان انگلیسی

تاریخ نگارش: 1398/5/5 - 8543 بازدید
در زبان انگلیسی افعال مختلفی برای بیان نگاه کردن مورد استفاده قرار می گیرد، اما کدامیک از این افعال را باید مورد استفاده قرار دهیم؟
فعل look به معنی متوجه کردن نگاه خود به طرف یک شیء مشخص است:
Just look at this beautiful present.
فقط یک نگاه به این هدیه ی زیبا بینداز

I looked everywhere for a clean shirt this morning.
امروز صبح همه جا را دنبال یک پیراهن تمیز گشتم.

فعل gaze به این معنی است که شخص برای مدت طولانی به چیزی نگاه کند بی آن که آن چیز را در واقع ببیند و یا چشمان خود را بر روی آن متمرکز کرده باشد:
He sat gazing out of the window instead of listening to the teacher.
به جای این که به معلم گوش بدهد نشسته بود و از پنجره به بیرون خیره شده بود.

اگر شخص نگاهش را تعمداً روی کسی یا چیزی ثابت نگه دارد، که خود می تواند مؤدبانه نباشد، این حالت در زبان انگلیسی با فعل stare بیان می شود:
She stared at him in astonishment when he told her what had happened.
وقتی به او گفت چه اتفاقی افتاده، او مات و مبهوت به او خیره شد.

I noticed that one of the other passengers was staring at me.
متوجه شدم که یکی از مسافران دیگر به من زل زده است.

در زبان انگلیسی فعل peer به این معنی است که شخص با دقت تمام به چیزی که خوب دیده نمی شود نگاه کند:
He peered at me through thick glasses.
از پشت عینک ته استکانی با دقت به من نگاه کرد.

I opened the door and peered into the dark room.
در را باز کردم و با دقت به اتاق تاریک نگاه کردم.

فعل gawp اغلب در زبان انگلیسی برای نشان دادن اعتراض و مخالفت به کار می رود و معنی نگاه کردن احمقانه به خصوص با دهان باز را می رساند:
Pete sits in his room gawping at the television all day.
پیت از صبح تا شب می نشیند توی اتاقش و زل می زند به تلویزیون.

نکات تکمیلی استفاده از look در زبان انگلیسی:
واژه ی to در آخر اصطلاح look forward to حرف اضافه است. بنابراین وقتی فعل به دنبال آن بیاید ، باید با –ing باشد:
I am looking forward to seeing you.
We are looking forward to hearing from you.

در این صورت غلط است اگر گفته شود:
I am looking forward to see you.
We are looking forward to hear from you.

FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7