نکات کاربردی استفاده از much و many در زبان انگلیسی

نکات کاربردی استفاده از much و many در زبان انگلیسی

تاریخ نگارش: 1398/4/15 - 7787 بازدید
در زبان انگلیسی برای بیان زیاد بودن چیزی از واژه های مختلفی می توان استفاده کرد. هریک از این واژه ها کاربردهای خاصی دارند. برای آموزش نکات کاربردی استفاده از much و many در زبان انگلیسی و یادگیری دیگر واژه های کاربردی در جملات زبان انگلیسی با ما همراه شوید.

Much و many را می توان در فارسی "زیاد" ترجمه کرد، ولی کاربرد آن ها در زبان انگلیسی متفاوت است.
Much در زبان انگلیسی قبل از اسم هایی می آید که شمارناپذیر (uncountable) هستند:
This plant does not need much water.
این گیاه به آب زیادی احتیاج ندارد.

How much money do you have?
چقدر پول دارید؟

ولی many قبل از اسم هایی می آید که شمارپذیر (countable) هستند:
There were many children in the corridor.
در راهرو بچه های زیادی بودند.

این تفاوت کاربرد ، در صورت های منفی نیز وجود دارد:
Not much bread is left.
نان زیادی باقی نمانده است.

Not many chairs were in the classroom.
در کلاس ، صندلی زیادی نبود.

صورت very much اغلب به همراه فعل در جملات سؤالی یا منفی زبان انگلیسی به کار می رود.
در حالت سؤالی، much همیشه در آخر جمله قرار می گیرد:
Do you go to London much?
در حالت منفی، much هم قبل از فعل می آید و هم اغلب در آخر جمله :
I don’t much like living in London.
I don’t like living in London much.
اما غلط است اگر بگوییم:
I don’t like living much in London.
عبارات so much، as much، much more و too much به همراه افعال و اسامی غیر قابل شمارش در جملات مثبت زبان انگلیسی به کار می روند:
I go to restaurants so much I’m tired of them.
She smokes too much.
Try to relax as much as possible.
We’ll need much more money than that.

عبارت very much در زبان انگلیسی به همراه بعضی از افعال، به خصوص فعل هایی که معنی (دوست داشتن) می دهند، میتواند در جملات مثبت نیز به کار رود:
I love her very much.
خیلی دوستش دارم.

Thank you very much.
خیلی ممنونم.

کاربرد عبارت very much قبل از فعل ، به ویژه در زبان انگلیسی بریتانیایی معمول است:
Rhoda very much enjoys skiing.
رودا از اسکی خیلی لذت می برد.

اما غلط است اگر بگوییم:
Rhoda enjoys very much skiing.

صورت very much فقط قبل از more و to می تواند با صفات به کار رود؛ یا در صورتی که صفت تفضیلی باer ساخته شده باشد. صورت مزبور نمی تواند به تنهایی به جای very پیش از صفات بیاید، پس درست است که بگوییم:
This is much more difficult.
این خیلی سخت تر است.

همچنین درست است که بگوییم:
I am very sorry.
خیلی متأسفم.

اما غلط است اگر بگوییم :
I am much sorry.
I am sorry very much.

بعضی صفت ها در زبان انگلیسی به –ed و –ing ختم می شوند و لذا در ظاهر صورت فعلی دارند. با این قبیل صفات نیز از very به جای much استفاده می شود مگر آن که صفات مزبور همراه more یا too باشند. بنابراین در جمله ی :
She was much loved.
خیلی دوستش داشتند.
از much استفاده می شود زیرا loved فعل مجهول است. اما در جمله ی :
The kids are getting very tired.
بچه ها دارند خیلی خسته می شوند.
از very استفاده می شود چرا که tired صفت است.

FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7