تفاوت بین  Teach، Lecture و Train

تفاوت بین Teach، Lecture و Train

تاریخ نگارش: 1398/4/8 - 9103 بازدید
در این مقاله به بیان تفاوت بین تفاوت بین Teach، Lecture و Train در زبان انگلیسی می پردازیم. هر سه واژه معنای آموختن می دهند اما کاربردهای متفاوتی دارند که در این مقاله به آن ها پرداخته شده است.
teach گاهی به معنی (درس دادن) به کار می رود:
John teaches history at a secondary school.
جان در یک دبیرستان، تاریخ درس می دهد.

وقتی teach به معنی یاد دادن یک کار عملی باشد اغلب با how to به کار می رود:
My mother taught me how to swim.
مادرم شنا کردن را به من یاد داد.

He taught me how to drive.
او رانندگی را به من یاد داد.

وقتی کسی در سطح دانشگاه درس می دهد به جای teach از واژه ی lecture استفاده می کنند.
She lectures in psychology.
او روان شناسی تدریس می کند.

یکی از معانی train (تربیت کردن یا آموزش دادن) است و جنبه ی عملی دارد:
The dog is trained to guard the house.
این سگ تربیت شده تا از خانه محافظت کند.

The staff need more training in how to use computers.
کارمندان برای استفاده از کامپیوتر به آموزش بیشتری نیاز دارند.

train می تواند به معنی تمرین کردن نیز باشد:
Top athletes train for several hours a day.
ورزشکاران برجسته چندین ساعت در روز تمرین می کنند.

FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7