تفاوت Talk و Speech در زبان انگلیسی

تفاوت Talk و Speech در زبان انگلیسی

تاریخ نگارش: 1398/3/18 - 9099 بازدید
در این مقاله به بررسی تفاوت Talk و Speech در زبان انگلیسی و بیان نکات مهم گرامر زبان انگلیسی در استفاده از آن ها می پردازیم و کلمات دیگری که جایگزین آنها در موقعیت های مختلف هستند را بررسی می کنیم.

کلمه ی talk را برای سخنرانی های غیر رسمی با موضوعی مشخص و مخاطبانی معدود به کار می برند:
Chris will give an illustrated talk on his expedition to Antarctica.
کریس درباره ی سفر تحقیقاتی‌اش به قاره ی قطب جنوب کنفرانسی با تصویر ارائه می دهد.

کلمه ی speech را برای سخنرانی رسمی با مخاطبان زیاد به کار می برند:
Martin Luther King’s most famous speech.
مشهورترین نطق مارتین لوترکینگ

Several people made speeches at the wedding.
افراد مختلفی در مراسم عروسی سخنرانی کردند.

کلمه ی talks را برای گفتگوهای رسمی میان سیاستمداران درباره ی مسائل سیاسی به کار می برند.
After ten hours of talks no agreement was reached.
بعد از ده ساعت مذاکره به توافق نرسیدند.

The peace talks will be held in Geneva.
مذاکرات صلح در ژنو برگزار خواهد شد.

عبارت have a talk with sb را وقتی به کار می برند که شخص بخواهد مشکل یا موضوع نگران کننده ای را با کسی در میان بگذارد:
I need to have a serious talk with you.
لازم است با شما حرف جدی بزنم.

کلمه ی discussion را برای گفتگوی جدّی درباره ی موضوعی جالب یا مسئله ای مهم به کار می برند:
There has been a lot of discussion in school on environmental issues.
در مدرسه درباره ی مسائل محیط زیست خیلی بحث شد.

After the film there will be a discussion
بعد از فیلم جلسه ی گفتگو خواهیم داشت.

کلمه ی conversation را برای صحبت های جمعی و دوستانه ای به کار می برند که اغلب به منظور تبادل نظر و اطلاع رسانی انجام می شود:

Television has killed the art of conversation.
تلویزیون فن بیان را نابود کرده است.

We had an interesting conversation over lunch.
سر میز ناهار صحبت های جالبی داشتیم.

کلمه ی chat را معمولاً برای گفتگوی کوتاه به منظور تبادل خبرهای شخصی به کار می برند و کاملاً غیر رسمی است:
I phoned Mary for a chat.
به مری زنگ زدم با هم گپ زدیم.

کلمه ی gossip به غیبت و حرف های ناخوشایند درباره ی مردم و زندگی خصوصی آن ها اطلاق می شود:
You shouldn’t listen to the gossip you hear in this village, most of it isn’t true.
به شایعه هایی که در این دهکده می شنوی نباید توجه کنی (= گوش بدهی)، اغلب آنها صحیح نیستند.
FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7