تفاوت sit at و sit on در زبان انگلیسی

تفاوت sit at و sit on در زبان انگلیسی

تاریخ نگارش: 1398/3/11 - 9261 بازدید
Sit
عبارت sit at را برای نشستن پشت میز، پیانو، میز تحریر، کامپیوتر، پشت فرمان اتومبیل، هواپیما و نظایر آن به کار می برند؛ مگر آن که بخواهند روی آن ها بنشینند! در آن صورت از فعل sit on استفاده می کنند.

عبارت sit in front of را برای نشستن جلوی تلویزیون، جلوی آتش و مانند آن به کار می برند. هر چند در این معنا میتوان از عبارت sit by یا sit around نیز استفاده نمود.
عبارت sit on بر نشستن روی سطحی صاف و مسطح مثل کف اتاق، زمین چمن، صندلی و مشابه آن دلالت دارد.
عبارت sit on بر نشستن در اتومبیل، داخل اتاق، صندلی راننده، میان چمن بلند و موارد مشابه اینها به کار می رود.
عبارت sit down را معمولاً زمانی به کار می برند که بخواهند به تغییر حالت شخص از ایستاده به نشسته اشاره کنند. در این مورد از فعل مطلق sit به تنهایی کمتر استفاده می کنند. پس در عین حال که جمله:
They quietly sat down again.
آن ها دوباره به آرامی نشستند.
معمول است، اما جمله:
They sat again.
معمول نیست.

در خطاب به انسان ها معمولا از جملاتی نظیر please sit down (لطفا بنشین) و در خطاب به سگ از جمله هایی نظیر sit استفاده می کنند.

Seat
کلمه seat هرگاه به عنوان فعل به کار رود حتما متعدی و در عین حال رسمی است:
This hall will seat 100 people.
سالن برای 100 نفر جا (=گنجایش) دارد.

They seated us at the front.
ما را ردیف جلو نشاندند.

عبارت be sated صورت رسمی فعل sit down است. مثلا در یک ضیافت شام ممکن است از جمله زیر استفاده شود:
Please be seated.
لطفا بفرمایید بنشینید.

FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7