بیان مزه در زبان انگلیسی

بیان مزه در زبان انگلیسی

تاریخ نگارش: 1398/3/4 - 9386 بازدید
در این مقاله نحوه بیان مزه در زبان انگلیسی و افعال و اصطلاحات رایج آن را با هم بررسی می کنیم.

Taste
فعل taste را هنگامی به کار می برند که می خواهند با خوردن یا نوشیدن مقدار کمی از چیزی، طعم یا مزه ی آن را تعیین کنند:
Have you tasted this wine yet?
تا حالا از این شراب خورده ای؟ (=مزه ی آن را چشیده ای)

البته فعل taste را بیش از همه، در معانی دیگری به کار می برند که همگی حاکی از آن است که شخص بدون آن که اراده کند مزه ی چیزی را در می یابد:
This wine tastes great.
این شراب طعم فوق العاده ای دارد.

Can you taste the spices in this dish?
آیا مزه ی ادویه را در این غذا را می فهمی؟ / تشخیص می دهی؟

فعل try را هنگامی به کار می برند که خوراک یا نوشابه ای را به عمد می خورند یا می نوشند تا ببینند که آن را دوست دارند یا خیر، بی آنکه بخواهند ببینند طعم یا مزه ی آن چگونه است:
You must try this wine / our local dishes / the salmon.
شما باید این شراب / غذاهای محلی ما / ماهی آزاد را امتحان کنی (= یک بار برای امتحان بخوری).

کلمه ی sample را هنگامی به کار می برند که از هر غذا یا نوشابه مقدار کمی را ( به مراتب کمتر از یک ظرف غذا یا یک وعده) بیازمایند:

You’ll have a chance to sample all the cheeses of the region.
خوشبختانه می توانید نمونه ی همه ی پنیرهای این منطقه را امتحان کنید.

کلمه ی savour به معنای آرام و آسوده خوردن غذاها و لذت بردن از طعم آن هاست:
Here you can relax, chat and savour a variety of local dishes.
اینجا می توانید آرامش داشته باشید، گپ بزنید و از انواع غذاهای محلی لذت ببرید.
FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7