معانی مختلف stop در زبان انگلیسی

معانی مختلف stop در زبان انگلیسی

تاریخ نگارش: 1398/2/28 - 9396 بازدید
در این مقاله با معانی مختلف stop در جملات زبان انگلیسی آشنا می شوید و نکات مهم گرامر زبان انگلیسی در استفاده از این واژه را می آموزید.
Stop می تواند با مصدر (to+verb) و نیز با وجه وصفی حال (verb+ing) به کار رود، ولی این دو ساختار معانی و کاربردهای متفاوتی دارند.
1. وقتی stop با مصدر به کار رود، بیانگر این است که کسی توقف می کند یا می ایستد تا کاری را انجام دهد:
He stopped to mail a letter.
او ایستاد تا نامه ای را پست کند.

2. وقتی stop با وجه وصفی حال به کار رود، بیانگر این است که کاری را که انجام می داده دیگر انجام نمی دهد:
He has stopped smoking.
او دیگر سیگار نمی کشد. (= سیگار را ترک کرده است.)

He couldn’t stop talking about it.
او نمی توانست راجع به آن (موضوع) حرف نزند.

Stop staring at me!
این قدر به من زل نزن!

3. وقتی stop با وجه وصفی حال و مفعول به کار رود (stop somebody from doing something) بیانگر این است که کسی می خواهد از انجام شدن کاری به وسیله ی دیگری ممانعت کند:
I can’t stop her from crying.
من نمی توانم جلوی گریه ی او را بگیرم.

You should stop him from going.
شما نباید بگذارید که او برود. (= شما باید جلوی رفتن او را بگیرید.)
You can’t stop me from going.
شما نمی توانید مانع رفتن من بشوید.

توضیح 1 : در انگلیسی بریتانیایی from، میتواند از مثال های بالا حذف شود:
You can’t stop me going.
توضیح 2 : چنانکه در مثال های بالا دیده می شود، این ترکیب معمولاً در فارسی به صورت یک جمله ی منفی ترجمه می شود.
FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7