ساخت متضاد صفات در زبان انگلیسی

ساخت متضاد صفات در زبان انگلیسی

تاریخ نگارش: 1398/2/22 - 9520 بازدید
در زبان انگلیسی برای ساخت متضاد صفات زبان انگلیسی اغلب از پیشوندهای مرسوم استفاده می شود. در این مقاله به بررسی پیشوندهای مختلف زبان انگلیسی که برای متضاد کردن صفات مورد استفاده قرار می گیرند می پردازیم.
متضاد صفت، اسم یا فعل، معمولا با افزودن یک پیشوند منفی به آن ساخته می شود. پیش بینی این که کدام یک از پیشوندهای un، in یا dis برای کدام کلمه به کار می رود ممکن نیست، بنابراین متضاد کلمات را باید جدا جدا آموخت. چند مثال:
un: unlikely, unhappy, unexpected
in: infinite, insincere, inadequate

il: در ابتدای کلماتی که با حرف (I) آغاز می شوند به کار می رود مانند: illogical
im: در ابتدای کلماتی که با یکی از حروف (b)،(m) و (p) آغاز می شوند به کار می رود:
imbalance, immature, impossible
ir: در ابتدای کلماتی که با حرف (r) آغاز می شوند به کار می رود مانند: irresponsible

dis: disqualify, disobedient, distrust, dislike

کلماتی که با استفاده از پیشوند non ساخته می شوند، نبود کیفیت یا عملی خاص را شرح می دهند:
A non-stick pan
Just a non-smoker
The flight from Japan to London is non-stop
FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7