کاربردهای until در زبان انگلیسی

کاربردهای until در زبان انگلیسی

تاریخ نگارش: 1398/2/13 - 9615 بازدید
آیا با کاربردهای until در زبان انگلیسی آشنا هستید؟ در زبان انگلیسی از until برای بیان بازه زمانی و مکانی استفاده می شود.
1. Until و till هر دو به معنای "تا" هستند و اغلب به جای هم به کار برده می شوند. Till بیشتر در انگلیسی گفتاری به کار می رود:
I’ll wait until / till I hear from you.
من صبر می کنم تا به من خبر بدهی.

Don’t start until / till I arrive.
تا من نیامده ام شروع نکنید. (= شروع نکنید تا من بیایم.)

2. برای نشان دادن آغاز و پایان یک دوره ی زمانی می توان از فرمول from … till/until استفاده کرد:
I usually work from nine until / till five.
من معمولاً از ساعت نه تا پنج کار می کنم.

در جمله زیر می توان از فرمول from … to نیز استفاده کرد:
I usually work from nine to five.

3. Until می تواند قبل از نام شهرها به معنای "تا" به کار برود:
You drive until Liverpool and then I’ll take over.
تو تا لیورپول رانندگی کن، از آنجا به بعد من می رانم.

Stay on the train until Birmingham, and then change for Peterborough.
با این قطار تا بیرمینگام برو و بعد قطار پیتربرو را سوار شو.

توضیح: باید توجه داشت که اگر نام شهر ذکر نشود نمی توان until / till را به معنی "تا" در مفهوم مکان به کار برد. بنابراین نمی توان گفت:
We walked until / till the edge of the forest.
بلکه باید گفت :
We walked as far as the edge of the forest.
ما تا کنار جنگل قدم زدیم .
FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7