صفات عددی در زبان انگلیسی

صفات عددی در زبان انگلیسی

تاریخ نگارش: 1398/2/2 - 10652 بازدید
اعداد در زبان انگلیسی نیز صفات دارند. به صفات اعداد در زبان انگلیسی صفات عددی (Numeral Adjective) می گویند. در این آموزش صفات عددی را به شما آموزش می دهیم.
صفت عددی شمار اشخاص و اشیا یا ترتیب قرار گرفتن آنها را بیان می دارد و به دو نوع تقسیم می‌شود:
صفات عددی غیر معین Indefinite number
صفات عددی معین Definite number

1. صفات عددی غیر معین:
به طور غیر مشخص تعداد اسم را بیان می کند، مانند All, some, enough

2. صفات عددی معین:
این صفات یا اعداد سه گونه اند:
الف. اعداد اصلی Cardinal Numbers
ب. اعداد ترتیبی Ordinal Numbers
ج. اعداد تکثیر (کثرت) Multiplicative Numbers

صفات عددی معین تعداد مشخص و معینی را بیان می کنند، یعنی نشان می دهند که چند آیتم مورد بحث است مانند:
One, two, three, etc.
ثانیاً آیتم های مورد بحث به چه ترتیبی قرار گرفته اند مثل:
First, second, third, etc.
و بالاخره آیتم های مورد بحث چند مرتبه تکرار شده اند:
single, double, triple, etc.

اعداد اصلی
اعداد اصلی که تعداد اشخاص و اشیاء را تعیین می‌نمایند به قرار زیر می باشند:

0– zero, naught
1- one
2- two
3- three
4- four
5- five
6- six
7- seven
8- eight
9- nine
10- ten
11- eleven
12- twelve
13- thirteen
14- fourteen
15- fifteen
16- sixteen
17-  seventeen
18- eighteen
19- nineteen
20- twenty
54- fifty four
98- ninety eight
100- a (one) hundred
101- a (one) hundred and one
200-  two hundred
235-  two hundred and thirty five
300-  three hundred
1000-  one thousand
1000000-  one million

نکات مهم:
1. And بعد از hundred, thousand, million وقتی به کار برده می شود که بعد از and اعدادی از ۱ تا ۹۹ ذکر شود مانند:
126 = one hundred and twenty-six
1964964 = one million, nine hundred and sixty-four thousand, nine hundred and sixty-four

2. کلمه one بیشتر تاکید بر عدد واحد دارد در حالی که a ویژگی ناشناختگی یا نکره بودن اسم را می‌رساند.

3. کلمه hundred, thousand, million زمانی به صورت جمع به کار برده می شود که بعد از آنها of به کار برده شود، مانند:
Hundreds of people

4. اعداد دال بر تاریخ معمولاً به این ترتیب خوانده می‌شوند:
1066 = ten sixty-six

5. عدد صفر (0) ممکن است naught یا zero خوانده شود.
3 degrees below zero
3 degrees above zero
905 = nine o five

6. عدد صفر در تلفن معمولاً مانند حرف O تلفظ می شود.
98052 = nine eight o five two

7. چنانچه قبل از کلمه های thousand, million, quarter, dozen, score, decade, brace, pair, triplet, hundred حرف تعریف غیرمعین a و یا حرف تعریف معین the قرار گیرد به مفهوم جمع به کار برده می شوند مثل:
A hundred men

صد نفر یعنی جمعیتی که از صد نفر تشکیل شده است. این کلمات با سایر صفات عددی هم به کار برده می‌شوند، مانند:
Four braces, the second pair, the third dozen

8. این کلمات را به صورت جمع هم به کار می بریم:
Dozens of pencils
Hundreds of boys
Three pair of braces

FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7