تفاوت get used to و used to در زبان انگلیسی

تفاوت get used to و used to در زبان انگلیسی

تاریخ نگارش: 1398/1/17 - 9655 بازدید
در این مقاله به بررسی تفاوت get used to و used to در زبان انگلیسی می پردازیم.
1. Be used to اغلب به معنی (عادت داشتن) است:
The people of this island are used to tourists.
مردم این جزیره به دیدن توریست عادت دارند.

I’m not used to catching buses; I usually drive everywhere.
من عادت ندارم اتوبوس سوار شوم؛ معمولاً همه جا با ماشین می روم.

He wasn’t used to people disagreeing with him.
او عادت نداشت کسی با او مخالفت کند.

2. Get used to به معنی (عادت کردن) است:
The work seemed very hard at first, but I got used to it after a while.
این کار اولش سخت به نظر می آمد ، ولی پس از مدتی به آن عادت کردم.

I don’t think I could ever get used to living in a big city.
گمان نمی کنم هیچ وقت بتوانم به زندگی در یک شهر بزرگ عادت کنم.

3. Used to وقتی به کار می رود که بخواهیم بگوییم کاری در گذشته انجام می گرفته و اکنون متوقف شده است، یا این که چیزی قبلاً وجود داشته و حالا دیگر نیست:
I used to smoke but I gave it up five years ago.
من قبلاً سیگار می کشیدم، ولی پنج سال پیش آن را ترک کردم.

When I was a Kid there used to be a school over here.
وقتی من بچه بودم در این جا یک مدرسه بود.

توضیح : گاهی would می تواند به معنای used to به کار می رود:
When we were children we used to / would go skiing.
وقتی ما بچه بودیم، می رفتیم اسکی.

4. برای سؤالی کردن used to از فعل کمکی did استفاده می شود:
Did Tom use to fight with his brother?
تام قبلاً با برادرش دعوا می کرد؟

5. برای منفی کردن used to از فعل کمکی منفی didn’t یا did not استفاده می شود:
He didn’t use to smoke.
او قبلاً سیگار نمی کشید.

توضیح: صورت منفی used not to رسمی و قدیمی تر است و اغلب در نوشتار به کار می رود:
When we were younger, we used not to be allowed to drink coffee.
وقتی ما بچه تر بودیم، اجازه نداشتیم قهوه بخوریم.
FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7