نکات گرامری زبان انگلیسی در استفاده از فعل visit

نکات گرامری زبان انگلیسی در استفاده از فعل visit

تاریخ نگارش: 1398/1/11 - 9228 بازدید
در این مقاله نکات طلایی گرامر زبان انگلیسی در استفاده از فعل visit را تشریح می کنیم.
فعل visit بیانگر دیدن کسی برای مدتی کوتاه است:
She visited her father in hospital every day.
او هر روز به پدرش در بیمارستان سر می زد.

از فعل visit برای دیدن کردن از جایی نیز می توان استفاده کرد:
There are no fewer than 80 castles to visit in Wales.
در ولز بیش از 80 قصر برای بازدید هست.

عبارت come and stay یا go and stay را زمانی به کار می بریم که بخواهیم بگوئیم: کسی چند روز به دیدن کسی می رود و با او می ماند:
Come and stay with us for the weekend.
تعطیلات آخر هفته را بیا پیش ما بمان.

My cousin Tom has invited me to go and stay with him in Canada.
پسر عمه ام (تام) من را دعوت کرده که بروم کانادا و پیش او بمانم.

عبارت فعلی call on برای دیدارهای رسمی و اداری به کار می رود:
A representative of the company will call on you tomorrow.
نماینده ی شرکت فردا خدمتتان می رسد (به دیدار شما می آید).

عبارت فعلی call in on را زمانی به کار می بریم که کسی هنگام رفتن به جایی دیگر، دیداری کوتاه کند:
We could call in on Patrick on the way to your mother’s.
سر راهمان به خانه ی مادر شما، می توانیم سری هم به پاتریک بزنیم.

عبارت drop by را وقتی به کار می برند که بدون برنامه قبلی و سر زده به خانه ی کسی بروند:
Drop by any time for a coffee.
هر وقت خواستی بیا یک قهوه بخوریم.

همین طور عبارت drop in on را هم به همین معنا به کار می برند:
Let’s drop in on Nicky when we’re in Bristol, shall we?
خوب است وقتی در بریستول هستیم سری هم به (نیکی) بزنیم، موافقید؟

FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7