صفات کمی در زبان انگلیسی (Quantitative Adjectives)

صفات کمی در زبان انگلیسی (Quantitative Adjectives)

تاریخ نگارش: 1397/12/25 - 10191 بازدید
این صفات مقدار یا تعداد اسمی را که به دنبالشان به کار برده می‌شود بیان می‌دارند و مهمترین اقلام آن ها عبارت اند از :
No هیچ
All همه
Some بعضی
Whole تمام
Little کم
much بسیار
Any هیچ
Half نصف

مثال:
1- He ate much bread
او مقدار زیادی نان خورد

2- He ate little bread
او مقدار کمی نان خورد

3- A half loaf is better that no bread
نصف قرص نان بهتر از هیچ است. (سیلی نقد به از حلوای نسیه)

4- He ate some bread
او مقداری نان خورد.

5- He did not eat any bread.
او هیچ نانی نخورد.

6- He ate enough bread.
او به قدر کافی نان خورد.

7- He ate all the bread.
او همه نان را خورد.

8- tell me the whole story.
تمام حکایت را برای من بگو.

یادآوری 1- صفات کمی در گرامر انگلیسی فقط برای توصیف اسامی مفرد به کار می‌روند.
یادآوری 2- How much برخی اوقات در پرسش هایی به کار برده میشود که جواب آنها شامل تعدادی از اقلام باشد، مانند :

10- How much bread would you like?
چقدر نان می خواهید؟
two white (loaves)
دو (گرده نان یا قرص نان) سفید

اما به طور معمول اگر منظور، کمیت چیزها باشد How much به کار می‌بریم و در صورتی که اشیای شمردنی و منفرد مورد سوال باشد از عبارت How many استفاده می‌کنیم.

یادآوری 3- no همیشه پیش از اسم به کار می رود بنابراین صفت است.
none هیچ وقت به همراه اسمی واقع نمی‌شود، به همین جهت ضمیر به حساب می‌آید.

یادآوری 4- صفت کمی همیشه پیش از اسم مفرد قرار می‌گیرد. این اسم معمولاً یا اسم معنی می باشد مانند much pain (درد شدید) یا اسم ماده مانند much bread (مقدار زیادی نان) که در هر صورت در زمره اسامی غیر قابل شمارش می باشند.

یادآوری 5- کلمات no, none, both را می توان جزء صفات ادبی معین منظور نمود زیرا no و none شکل منفی one است و both به معنای “هر دو” می‌باشد.
all و half حرف تعریف نامعین هستند زیرا عدد دقیقی را بیان نمی‌کنند، half وقتی که نسبت را نشان می‌دهد معین و هنگامی که اعداد را نشان می‌دهد غیر معین است.
A هر وقت دلالت بر عدد یک داشته باشد صفت و معین است اما هنگامی است که a بر واحدی نامشخص و فردی نامعین دلالت میکند آن را حرف تعریف نامعین می‌نامند.
one همچنین مانند یک ضمیر غیر مشخصی نیز به کار برده می شود.
One often forgets things.
انسان اغلب چیزها را فراموش می کند.

Much, many, none, both, other, few, some, all صفاتی هستند که مانند ضمیر نیز به کار برده می‌شوند.
any را میتوان هم با اسم مفرد و هم با اسم جمع به کار برد.
Anybody can carry it
Did you see any boys there?
Any از a بیشتر تاکید دارد و گاهی به جای اسم می نشیند و مانند ضمیر به کار می رود مانند:
Any of them will do.

both یک نوع جمع به معنی “هردو” است و به طرق مختلف به کار برده می شود:
(A) both girls did well.
(B) both the girl did well.
(C) both of the girl did well.
(D) both did well.
(E) both john and James won prizes.

در جمله A، both به طور روشن صفت است.
در جمله B، می توان گفت اسم جمع است و در نقش بدل girls آمده است.
در جمله C، از هم میتوان گفت اسم جمع است.
در جمله D، both ضمیر است.
در جمله E، both حرف ربط است.

Some به یک عدد غیر معین اشاره دارد مانند some boys، یا یک مقدار و کمیت غیرمعین نظیر:
He spilled some milk.
او مقداری شیر ریخت.

Some تقریباً مانند جمع حرف تعریف های a و the به کار برده می شود.
Singular – a man, the man
Plural – some men
Some همچنین با اسامی مفرد به صورت حرف تعریف غیر معین به کار می رود، مانند:
Some boy has done it.
پسری این کار را کرده است.

Some مانند ضمیر هم به کار برده می شود، نظیر:
Some say this, some say that.
کسی اینطور می گوید کسی آن طور.

FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7