اسم عام و اسم معنا در زبان انگلیسی

اسم عام و اسم معنا در زبان انگلیسی

تاریخ نگارش: 1397/12/3 - 10402 بازدید
در اين مقاله به معرفی دو نوع دیگر از انواع اسم در زبان انگلیسی یعنی اسم عام در زبان انگلیسی و اسم معنا در زبان انگلیسی و کاربرد آنها می پردازیم.

اسم عام در زبان انگلیسی (Common Noun):
اسم عام در زبان انگلیسی اسمی است که برای نامیدن طبقه ای از اشخاص و نوعی از اشیا به کار برده می‌شود. مانند :
man, book, country
در مثال بالا کلمه man شخص معینی را نشان نمی دهد بلکه می‌تواند به هر مردی اطلاق گردد. کلمه book دلالت بر کتاب خاصی مانند Macbeth یا گلستان ندارد بلکه می‌توان آن را برای هر نوع کتابی به کار برد. همچنین country اسم کشور خاصی مانند France نیست بلکه به هر کشوری که در هر نقطه از دنیا وجود دارد اطلاق می‌گردد.

اسم معنا در زبان انگلیسی (Abstract Noun):
اسم معنا در زبان انگلیسی اسمی است که برای نامیدن صفت, حالت یا عملی به کار برده می شود. مانند نمونه های زیر :
زیرکی Cleverness
فقر Poverty
خنده Laughter
ارتفاع Height
انسانیت Manhood
حرکت Monument
رنگ Color
شعف Pleasure
پرواز flight

نکته: در زبان انگلیسی اسم خاص، اسم عام، اسم جمع و اسم جنس عموما دلالت دارند بر اشیاء محسوسی که وجود خارجی دارند، یعنی ما می توانیم آنها را ببینیم، وزن کنیم، اندازه بگیریم و لمس کنیم، ولی اسم معنا دیدنی نیست، لمس نمی شود و وجود خارجی ندارد.

یادآوری 1: هرگاه در زبان انگلیسی “اسم معنا” و “اسم جنس” به مفهوم کلی و به طور عمومی به کار برده می شود در جلوی خود حرف تعریف معین نمی‌پذیرند، مانند :
1- We all desire happiness.
اما هر گاه در مورد به‌ خصوصی به کار برده شوند کاربرد یک حرف تعریف معین قبل از آن ها الزامی است، مانند :
2- The happiness of children is beautiful to watch.
در اینجا ما از خوشحالی (The happiness) خاص بچه‌ها صحبت می‌کنیم، یعنی از خوشحالی که منحصراً به بچه ها تعلق دارد.

1- Most people eat meat.
2- The meat I had yesterday was tough.
واژه The meat در جمله شماره ۲ خاص است و مفهوم عام ندارد.

یادآوری 2: در زبان انگلیسی اسم معنا چنانچه دلالت بر مفهوم کلی و عام داشته باشد هیچگاه حرف تعریف نامعین نمی‌پذیرد مانند :
1 -Life cannot exist without movement.
وقتی منظور ما یک حالت، صفت و غیره باشد که وضعیت بخصوصی را برساند، در این صورت حرف تعریف نامعین به کار برده می‌شود :
2- he leads a life full of problems.

یادآوری 3:
در زبان انگلیسی برخی اسامی ممکن است برحسب معنایی که ارائه می دهند به صورت اسم معنا یا اسم عام به کار برده شوند، مانند واژه beauty که در جمله شماره 1 به صورت اسم معنا و در جمله شماره ۲ در حکم اسم عام به کار رفته است.
1- We all admire beauty.
2- She is the beauty of the town.

یادآوری 4: در زبان انگلیسی اسم مصدر و مصدر ساده افعال نیز در حقیقت نوعی اسم معنا هستند. چنانچه از جمله های زیر مشهود است، اسم معنا در جمله 1 با اسم مصدر در جمله 2 و مصدر در جمله 3 هم معنا هستند و کاربرد آنها به جای یکدیگر هیچ تغییری در معنای جمله حاصل نمی کند.
1- Service is better than idleness.
2- Serving is better than idleness.
3- To serve is better than idleness.
FAST24.IR
the best or nothing


Website Developed by ITCenter7